Об’‎єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України

 
 

§ 1. Об’‎єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України

 • Які основні відмінності між фізичною та суспільною географією?
 • Поміркуйте, чи можна вважати територію України ґрунтовно дослідженою в географічному сенсі.

ЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ. XXI ст. називають епохою інформаційного суспільства. Тому неабиякого значення набуває вміння сприймати й аналізувати інформацію. Матеріали географічного змісту інколи становлять 70 % її загального обсягу. Показовий приклад — теле- або радіоновини, де повідомляють про погодні умови в Україні та світі, стан природного середовища, візити офіційних осіб держави, міжнародні події, новини культури та спорту. Усі ці блоки містять значну частку географічної інформації.

ГЕОгалактика

Проаналізуйте випуск теле- або радіоновин з точки зору географічної інформації. Визначте її приблизну частку від загального обсягу повідомленого. Як знання з географії допомогли вам зрозуміти події, про які йшлося в передачі?

У сучасному світі роль географії значно посилюється у зв’язку із процесами глобалізації та національної ідентифікації, зі стрімким розвитком науково-технічного прогресу. Кожна освічена людина повинна орієнтуватися в геоекологічних, економічних і фінансових питаннях, добре знати особливості природи та соціальної сфери своєї країни.

Наша батьківщина має значну за розмірами територію і є цікавим об’єктом для географічних досліджень. На основі цього сформувалася географія України. Ця наука охоплює ряд природничих і суспільних дисциплін, що об’єднуються за двома основними напрямами — фізична географія України та економічна і соціальна географія України. Важливу роль відіграють також політична географія та краєзнавство (мал. 1).

Мал. 1. Схема «Система географічних наук»

• Як ви вважаєте, чи зміниться система географічних наук у найближчі 20-25 років?

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ. Ви вже знаєте, що об’єктом вивчення фізичної географії є географічна оболонка — найбільший природний комплекс Землі. Фізична географія України вивчає природу нашої країни як складову планетарної географічної оболонки (мал. 2).

Фізична географія включає в себе такі науки, як: загальна фізична географія (землезнавство), ландшафтознавство, палеогеографія та регіональна фізична географія. До фізичної географії також належать галузеві науки, які досліджують окремі компоненти географічної оболонки Землі, — геоморфологія, кліматологія, гідрологія, океанологія, гляціологія, геокріологія, географія ґрунтів, ботанічна географія (географія рослин) та зоогеографія (географія тварин). Так, геоморфологія вивчає особливості рельєфу, його походження та сучасний стан. Гляціологія — це наука про форми, стан та будову криги в повітрі, на поверхні та в товщі земної кори. Схожий предмет досліджень має геокріологія, що вивчає мерзлі гірські породи, багаторічну мерзлоту.

• Пригадайте з попередніх курсів географії, що називають природно-територіальним комплексом.

На межі з технічними, сільськогосподарськими, медичними та іншими науками формуються прикладні напрями географії — ті, які мають значення в повсякденному житті людини. Меліоративна географія займається проблематикою стану земельних ресурсів: зрошення полів, осушування боліт. Рекреаційна — вивчає територіальні особливості оздоровлення та відпочинку населення. Медична — вплив природно-географічних чинників на здоров'я населення, особливості поширення хвороб та способи запобігання їм тощо.

З курсу географії 6 і 7 класів ви вже знаєте, що деякі географічні об’‎єкти мають паралельні назви, за якими в усьому світі легко зрозуміють, про що йдеться. Наприклад, Італію називають чобітком, Японію — країною Вранішнього Сонця. Це, так би мовити, географічні символи. Дізнайтеся, яка наука їх вивчає. Наведіть свої приклади й доповніть список таких об’єктів, скориставшись Інтернетом (ключові слова в пошуку: географія символів).

Фізична географія як сучасна наука сформувалася у другій половині XIX ст. Основними її завданнями є: виявлення залежностей між різними природними явищами на земній поверхні, вивчення проблеми впливу людини на довкілля, розроблення шляхів охорони та раціонального використання природних територіальних комплексів.

• Пригадайте визначення понять: «географічна оболонка Землі», «землезнавство», «ландшафтознавство», «палеогеографія», «кліматологія», «гідрологія», «океанологія».

В Україні фізико-географічні дослідження здійснюють Інститут геофізики НАН України, кафедри університетів у містах Києві, Львові, Харкові, наукові гуртки в загальноосвітніх навчальних закладах, наприклад, Географічне товариство Протопопівської школи Кіровоградської області.

СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ. КРАЄЗНАВСТВО. Суспільна географія комплексно вивчає антропосферу, розглядаючи її як сферу діяльності людини у взаємодії з навколишнім середовищем. В Україні цей науковий напрям утвердився наприкінці 80-х років ХХ ст. (мал. 2).

Мал. 2. Об’‎єкти вивчення фізичної та суспільної географії

Чи знаєте ви, що...

У світовій географічній науці терміну «фізична географія» відповідає англійське словосполучення Nature geography (nature — натуральний, природний), а терміну «суспільна географія» — Human geography (human — людський, суспільний).

Суспільна географія, яку ще називають «економічна і соціальна географія», вивчає й аналізує в єдності тріаду «Населення — Господарство — Природа». Тобто закономірності розселення людей та розташування господарства країни. Економічна складова суспільної географії розглядає використання природних умов і ресурсів, особливості створення продуктів матеріального і нематеріального виробництва, територіальну та галузеву структуру виробництва. Соціальна складова — умови життя, праці, відпочинку населення й задоволення його потреб в освіті, охороні здоров'я та інших сферах соціального обслуговування.

• Пригадайте, що таке антропосфера Землі.

Географія на щодень

Терміни «суспільна географія» та «економічна і соціальна географія» — синоніми.

Краєзнавство вивчає природу, населення, господарство та соціокультурні особливості певної місцевості. Краєзнавство має важливе значення як для фізичної, так і для суспільної географії України.

ГЕОгалактика

Дізнайтеся значення понять «геофізика», «геохімія», «геоекологія», «геоінформатика», «геоглобалістика». Використовуючи додаткові джерела інформації та Інтернет, підготуйте коротку довідку про них (2-3 терміни на вибір) та цікаві відкриття, які вдалося здійснити завдяки цим наукам.

Суспільна і фізична географія України тісно взаємопов'язані, їх наукові інтереси є суміжними з екологією, економікою, політичною географією, картографією. На межі між фізичною і суспільною географією постійно виникають нові науки: геофізика, геохімія, геоекологія, геоінформатика, геоглобалістика.

• Назвіть відомі вам методи географічних досліджень.

ОСНОВНІ МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Метод дослідження — це спосіб здобуття знань про географічні об’‎єкти та явища. У фізичній і суспільній географії використовуються загальнонаукові (спостереження, порівняння, аналіз, моделювання тощо) і спеціальні (картографічний, експедиційний, аерокосмічний) методи. Ви з ними вже ознайомилися під час вивчення курсу географії в попередніх класах.

Чи знаєте ви, що...

Відомий український географ Георгій Висоцький 12 років вів спостереження за ділянкою штучно насадженого лісу. На основі праць ученого в степових районах України почали насаджувати лісосмуги, щоб урятувати врожаї від суховіїв.

Існують й інші методи географічних досліджень, якими можуть користуватися не лише вчені, а й учні:

 • польові, коли дослідники вирушають для вивчення певної місцевості (їх називають польовими дослідженнями). Прикладами є експедиції в малолюдні пустелі, важкодоступні гори й ліси. Ви також можете долучитись до польових досліджень свого рідного краю;
 • стаціонарні (постійні дослідження), що ведуть на одній і тій самій ділянці тривалий час. Наприклад, спостереження на метеорологічних станціях за погодою; дослідження на полярних станціях в Антарктиді й Арктиці; вивчення водних об’єктів на берегах морів, озер, річок та рослинності й тваринного світу в заповідниках та національних парках;
 • дистанційні, які дають змогу вести дослідження Землі та її ділянок з певної відстані. Наприклад, за допомогою приладів, установлених на космічних апаратах, наукових суднах;
 • географічний опис полягає в систематичному висвітленні природних або економічних явищ. Школярі також використовують його для узагальнення своїх спостережень за погодою й сезонними змінами в природі та краєзнавчих описах;
 • географічне порівняння використовується для встановлення спільних і відмінних рис географічних об’єктів: озера й річки, рівнинних та гірських форм поверхні тощо;
 • картографічний — це один з найважливіших методів. Картами ви користуватиметеся впродовж вивчення всього шкільного курсу географії;
 • історичний метод передбачає вивчення послідовності змін у природі, наприклад, історію розвитку земної кори з часу виникнення Землі;
 • моделювання — це відтворення складних географічних явищ за допомогою схем, карт і комп'ютерних програм;
 • складання навчальних прогнозів і розроблення проектів. Завдяки цьому методу можна завбачити, як зміниться навколишнє середовище під впливом промислового підприємства або ділянка лісового масиву — після прокладання по ньому автомобільних шляхів.

Мал. 3. Робота екіпажу Міжнародної космічної станції (кадр із космічної трансляції)

Віднедавна спостерігати за Землею з космосу може будь-хто в режимі онлайн. У відкритий космос на початку 2014 р. NASA запустила веб-камеру, трансляцію якої може подивитися кожний у режимі реального часу 7 днів на тиждень 24 години на добу. Інколи можна навіть почути перемовини екіпажу Міжнародної космічної станції. Здійсніть і ви таку віртуальну екскурсію (ключові слова для пошуку в Інтернеті: NASA: спостереження за Землею з космосу онлайн). Результати оформіть у вигляді презентації або есе.

Чи знаєте ви, що...

Картографічний метод дослідження запозичили в географів і використовують інші науки — історія, біологія, геологія.

ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Знання можна здобути не лише за допомогою підручника. Як вам відомо, є чимало інших способів дізнатися про географічні новинки. Це — друковані видання (книжки, газети, журнали), статистичні дані, відео- й аудіоматеріали (мал. 4). Дедалі більшу роль відіграють джерела на електронних носіях. Значного успіху в поширенні різноманітної географічної інформації досягнуто завдяки мережі Інтернет.

Мал. 4. Джерела географічної інформації

• Пригадайте відомі вам джерела географічних знань. Назвіть ті, за допомогою яких ви отримали географічну інформацію протягом останнього тижня.

Проте, як і в давні часи, незамінним помічником усіх географів є географічні карти (в Україні використовують й інший термін — «мапа»). Карти дають змогу на невеличкому аркуші паперу або в електронному вигляді за допомогою умовних знаків зосередити значні обсяги інформації. Сучасні карти створюють як на папері, так і в електронному вигляді. Для надання більшої точності використовують дані зйомки поверхні планети з космічних супутників.

Географія на щодень

Географічна енциклопедія України — це важливе для вивчення географії видання у трьох томах, які вийшли друком у 1989, 1990 та 1993 рр. В енциклопедії ви зможете знайти пояснення будь-якого географічного терміна. Це видання обов'язково має бути у вашій шкільній бібліотеці.

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. Фізична географія — це система наук, які комплексно вивчають географічну оболонку Землі.

2. Суспільна географія вивчає особливості населення, закономірності його розміщення та господарську діяльність на території тієї чи іншої частини світу або країни, зокрема й України.

3. Сучасний світ насичений великою кількістю інформації географічного змісту. Для того щоб іти в ногу з часом, необхідно вміло користуватися нею.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Який спільний об’єкт дослідження мають фізична географія та суспільна географія України?

2. Що є предметом вивчення суспільної географії України?

3. Розкрийте значення основних джерел географічної інформації.

4. Розділившись з однокласниками на три групи, виконайте проект «Шкільне подвір’я». Для цього опишіть географічне положення, розміри та характер рельєфу тієї території, де розташоване подвір'я вашої школи, за допомогою методів географічних досліджень:

група 1 — спостереження;

група 2 — картографічний;

група 3 — моделювання.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Схоже

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.