Відомості про територію України в минулому. Сучасні географічні дослідження

 
 

§ 2. Відомості про територію України в минулому. Сучасні географічні дослідження

 • Пригадайте з історії, коли з'явилися перші згадки про українські землі.
 • Як відбувалося накопичення інформації про Україну в середні віки та в нові часи?
 • Які географічні дослідження території нашої держави здійснюються нині?

ГЕОГРАФІЧНІ ДАНІ ПРО УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДАВНІ ЧАСИ. Відомості й цікаві факти про землі нинішньої України, народи, які їх населяли, їхній побут, особливості життя та ведення господарства тощо, як ви вже знаєте з історії, можна почерпнути з творів античних авторів. Наприклад, у творі «Скіфія» давньогрецького історика Геродота (V ст. до н. е.) містяться описи північно-причорноморських степів України, населених на ті часи скіфами. Саме завдяки йому ми знаємо, що Дніпро в давнину називали Борисфен, Дунай — Істр, Дністер — Тирас, Південний Буг — Гіпаніс (мал. 5).

Україна і світ

...Їхній край — це добре наводнена трав’яниста рівнина, а рік пливе через нього набагато менше, ніж у Єгипті є каналів. Найвизначнішими з них, що доступні для морських кораблів, є: Істр, що має п'ять гирл, за ними Тирас, Гіпаніс, Борисфен...

Борисфен — найбільша з річок Скіфії після Істру. Він має найкращі й найпридатніші для худоби пасовища, велику кількість доброї риби. Вода з нього найприємніша для пиття; він пливе чистий між іншими каламутними річками. Над його берегами найкращі посіви; в місцях, де не сіяно, родить висока трава. У його гирлі нагромаджується сама по собі величезна кількість солі.

З книги Геродота «Скіфія. Найдавніший опис України з V століття перед Христом», уперше виданої українською мовою 1937 р.

• Які відомості про природні ресурси можна дізнатися з уривка цієї книги?

Дані про українські землі збереглися також у працях інших давньогрецьких і давньоримських учених. Географ та історик Страбон (І ст.) у своїй 17-томній праці «Географія» навів цікаві матеріали щодо розселення племен Північного та Східного Причорномор'я, особливостей розвитку їхнього господарства, побуту, культури, зв'язків з давньогрецькими містами тощо. Описи південної частини сучасної території України є у творах Гіппократа (IV ст. до н. е.), Птолемея (ІІ ст.), Плінія Старшого (І ст.). Цікаві відомості про Боспорську державу містяться у творах «Історія» та «Аннали» Публія Корнелія Тацита (І — поч. ІІ ст.). З античних часів дійшли до нас і перші картографічні зображення Середнього Подністров'я та Північного Причорномор'я.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УКРАЇНУ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА В НОВІ ЧАСИ. У середні віки дедалі більше європейських й арабських мандрівників і купців бували на наших землях. Завдяки їм у світі ширилися знання про Україну (мал. 5). У трактаті візантійського імператора Костянтина Багрянородного, складеному в 943-953 рр., міститься багато цікавих відомостей про слов'ян і печенігів, географію та історію Київської Русі. Яскраві спогади про побачене в Криму, зокрема Кафі (Феодосія) й Судаку, залишив у своїй книзі «Подорожі» арабський географ Ібн Батута (XІV ст.).

Картографічний навігатор

Мал. 5. Географічні відомості про українські землі в давнину

 • 1. Уважно дослідіть напрямки мандрівок територією, на якій розташовується сучасна Україна.
 • 2. Установіть головну особливість, що об’єднує більшість із цих мандрівок.

До цінних джерел інформації географічного змісту належать літописи часів Київської Русі. У «Повісті минулих літ» перелічені рівнини й гори давньоруських земель, річки, озера, лісові масиви, описуються кліматологічні та гідрологічні особливості, розповідається про історію заселення окремих районів України. Розповідається також про розроблення родовища корисних копалин: болотних залізних руд, кам’яних будівельних матеріалів. У цьому ж творі описується торговий шлях «із варягів у греки» — від Скандинавії до Чорного й Середземного морів. У Київському й Галицько-Волинському літописах уживається назва «Україна» (1187 р.). У них є відомості про заснування давньоруських міст, спорудження замків, церков, заселення й освоєння нашими пращурами нових територій. Знання про Україну поширювали й наші співвітчизники, які навчалися в університетах Європи.

Чи знаєте ви, що...

У ХV ст. український учений, доктор філософії і медицини Юрій Дрогобич написав книгу «Прогностична оцінка поточного 1483 року», у якій описав міста Львів, Дрогобич, Кафу (Феодосію) і вперше вказав їхню географічну довготу. Книга має цінні відомості з астрономії, географії та метеорології. Проте його дослідження стосувалися інших галузей географії, у тому числі й краєзнавства.

У ХVІ—ХVII ст. на основі перепису населених пунктів, опису шляхів та річок складали «креслення», що слугували в той час географічними картами. У тексті цих карт є цінні географічні відомості про Лівобережжя та Придніпров'я. Найціннішими в той час були картографічні дослідження Гійома Де Боплана, який створював свої карти на основі інструментального картографування.

На початку XVIII ст. було складено описи тодішніх адміністративних одиниць — губерній, створено чимало карт і здійснено перші описи природних ресурсів Донбасу. Систематичні наукові дослідження території України розпочалися з ХІХ ст.

ГЕОгалактика

Через українські землі пролягали різні торгові шляхи: «із варягів у греки», «Руська путь», Бурштиновий і Волзький. Користуючись різними інформаційними джерелами, дізнайтеся детальніше про ці шляхи. Підготуйте розповідь-презентацію про те, про які географічні характеристики нашої країни можна дізнатися, пройшовши цими маршрутами (на вибір).

УКРАЇНСЬКІ ВЧЕНІ-ДОСЛІДНИКИ. Першим відомим українським географом був Павло Чубинський (1839-1884 рр.). У період з 1869 по 1870 р. він очолював на території України три етнографічно-статистичні експедиції. Матеріали, зібрані під час їх проведення, було узагальнено й видано в шести томах. За цю наукову працю Павло Чубинський був нагороджений золотою медаллю виставки Міжнародного географічного конгресу в Парижі.

Павло Чубинський

Чи знаєте ви, що...

Павло Чубинський увійшов в історію передусім як етнограф-фольклорист та автор національного гімну «Ще не вмерла України...». А як географ — відомий своїми краєзнавчими дослідженнями.

П. Чубинський був одним із фундаторів Українського географічного товариства (УГТ), створеного 1873 р. як Південно-Західний відділ Руського географічного товариства. Науковці УГТ склали програму комплексного географічного та краєзнавчого дослідження території України з таких напрямів, як топографія, гідрографія, ґрунтознавство, клімат і атмосферні явища, рослинність, тваринний світ, шляхи сполучення, населення та охорона природи. Не залишалися осторонь питання культури, етнографії, освіти, мови. Крім того, товариство здійснювало широку просвітницьку діяльність: при УГТ було засновано бібліотеку, яка налічувала понад тисячу наукових видань, а також музей, що мав близько 3 тис. експонатів. Незважаючи на те, що Українське географічне товариство проіснувало лише три роки, учені, що входили до нього, зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки, освіти та один із перших кроків до здобуття Україною незалежності.

Фундатором вітчизняної географічної науки вважають Степана Рудницького (1877-1937 рр.). Особлива заслуга С. Рудницького в тому, що він започаткував картографічний напрям в українській географії, розробив основи вивчення географії у школі, був основоположником української політичної та військової географії.

Степан Рудницький

С. Рудницький викладав в університетах Львова, Праги (Чехія), був організатором Українського науково-дослідного інституту географії і картографії. Учений постійно приділяв увагу підготовці географів. Він є автором більш як 70 наукових праць із географії та картографії. Найвідоміші з них: «Україна: країна і народ», «Коротка географія України», «Україна — наш рідний край».

Україна і світ

Емблема Українського географічного товариства

У 1875 р. УГТ взяло участь у Географічному конгресі та виставці в Парижі. На ній було представлено бібліографічний огляд основних географічних та етнографічних праць про наш рідний край, укладений під керівництвом Михайла Драгоманова. А також — фотографії краєвидів місцевості України, типажів її населення з характерними зразками одягу та узорів-орнаментів. Це була одна з перших ґрунтовних презентацій України на міжнародній арені.

Географічні карти українською мовою Степан Рудницький почав розробляти у Львові, продовжував в еміграції у Відні, а також у радянській Україні. Завдяки йому Україну чи не вперше було представлено в картографічних працях як цілісну просторову одиницю.

Творчий доробок ученого відіграв важливу роль у популяризації України у світовій науці. С. Рудницький належав до тих діячів, хто обґрунтовував і відстоював ідею створення незалежної Української держави. За такі політичні погляди його було репресовано й замучено в концтаборі на Соловках.

Чи знаєте ви, що...

«Коротка географія України» (1910 р.) С. Рудницького була першим підручником з географії для школярів, написана українською мовою.

Географом світового рівня був Георгій Висоцький (1865-1940 рр.). Він є автором більш як 200 наукових праць, зробив вагомий внесок у розвиток фізичної географії, ґрунтознавства та лісівництва. Г. Висоцький започаткував науку про ліс і розробив методики проведення географічних спостережень на місцевості.

Георгій Висоцький

Важливе значення для розвитку фізичної географії та екології мали праці Володимира Вернадського (1863-1945 рр.) — першого президента Академії наук України, всесвітньо відомого природознавця, геолога, геохіміка та засновника біохімії. Як географа В. Вернадського характеризує його науковий доробок про рух атомів у межах географічної оболонки та кругообіг речовин у природі.

Україна і світ

Володимир Вернадський — учений-енциклопедист світового рівня, який першим у світі порушив важливі питання взаємодії у тріаді: «Природа — Людина — Суспільство». Його праця «Біосфера», як і всі грандіозні наукові праці, на кілька десятиліть випередила світову наукову думку. Ним введено в науковий обіг поняття «ноосфера» — «сфера розуму».

Володимир Вернадський

Одним із засновників української енциклопедичної географії був академік Костянтин Воблий (1876-1947 рр.). Він досліджував історію та розвиток народного господарства України, був одним із розробників системи економічного районування.

Костянтин Воблий

Юрій Липа (1900-1944 рр.) — перший український учений, що досліджував питання геополітики. Його наукові праці «Призначення України», «Чорноморська доктрина» та «Розподіл Росії» мали світове визнання. У своїх роботах Ю. Липа заклав теоретичні основи сучасної української геополітики.

Чи знаєте ви, що...

Юрій Липа був відомий також як лікар і літератор. Він є автором поетичних збірок «Світлість», «Суворість», «Вірую», історичного роману «Козаки в Московії», трьох книжок оповідань під загальною назвою «Нотатник», праць із медицини «Цілющі рослини в давній і сучасній медицині» та «Ліки під ногами».

Юрій Липа

Крім зазначених учених, у ХІХ—ХХ ст. плідно працювали В. Бондарчук, К. Геренчук, В. Кубійович, Б. Срезневський, М. Туган-Барановський, П. Тутковський. Про діяльність більшості з них ви детальніше дізнаєтеся в подальших параграфах цього підручника, а також під час вивчення курсу географії в 9 класі.

Свій внесок у розвиток фізичної та соціально-економічної географії України й вітчизняної географічної освіти останніх 50 років зробили Ф. Заставний, І. Левицький. О. Маринич, М. Пістун, І. Половина, М. Паламарчук, Л. Корецький, О. Шаблій, П. Шищенко та інші українські вчені. Найбільшими осередками розвитку цієї науки є університети в Києві, Львові, Харкові, Одесі.

СУЧАСНІ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УЧАСТЬ У НИХ УКРАЇНЦІВ. Основні зусилля сучасної географічної науки передусім спрямовані на дослідження природних особливостей, населення та господарства в чітко визначених просторово-часових межах на трьох рівнях: локальному (місцевому), регіональному та планетарному. Таким чином географи намагаються «передбачити» майбутній розвиток світу.

Сучасне географічне пізнання Землі складне й потребує об'єднання зусиль учених різних країн. Нині діють міжнародні наукові програми з вивчення літосфери, атмосфери й гідросфери. Постійними їх учасниками є США, Росія, Китай, Франція, Україна. За результатами цих досліджень розроблено теоретичні основи довгострокових прогнозів погоди та зміни клімату. Детальніше та всебічно вивчати природні процеси і вплив різноманітних чинників на довкілля дає змогу фотографування земної поверхні космічними літальними апаратами. Координацію географічних досліджень у сучасному світі здійснює Міжнародний географічний союз.

Постійними об’єктами міжнародних географічних досліджень є Арктика й Антарктида (мал. 6), Світовий океан. З часу проведення Міжнародного полярного року (1932-1933 рр.) учені створили першу карту глибин Північного Льодовитого океану, здобули відомості про товщину льодового покриву Антарктиди, створили на його куполі низку дослідницьких станцій. В Антарктиді постійно проводять дослідження вчені зі США, Австралії, Аргентини, Японії, Великої Британії, Польщі та ін. Системні дослідження Льодового континенту, як ви вже знаєте, здійснюють і наші вчені на українській антарктичній станції «Академік Вернадський». На часі створення другої української станції «Тарас Шевченко».

За допомогою Інтернету знайдіть інформацію про географів, інших згаданих у тексті параграфа науковців (2-3 на вибір) і підготуйте коротку розповідь-презентацію про їхню діяльність.

• Назвіть відомі вам сучасні методи та способи дослідження Землі. Розкажіть про роль українських учених у дослідженні Антарктиди.

Мал. 6. Робота українського зоолога Олександра Воблика на польській антарктичній станції

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. Про українські землі світові було відомо ще з часів Геродота.

2. Значний внесок у розвиток вітчизняної і світової географічної науки зробили такі українські вчені, як П. Чубинський, С. Рудницький, Г. Висоцький, В. Вернадський, К. Воблий, Ю. Липа та ін.

3. Українські вчені беруть активну участь у міжнародних дослідженнях Арктики, Антарктиди, Світового океану.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Розкрийте особливості дослідження території України в давні та середньовічні часи.

2. Розкажіть про становлення географічної науки в Україні та про здобутки вітчизняних учених у дослідженнях питання фізичної та суспільної географії.

3. Схарактеризуйте основні напрями сучасних географічних досліджень.

4. Уявіть себе представником громади вашого населеного пункту. Які проблеми, що стосуються природи або населення вашої місцевості, ви запропонували б дослідити вченим-географам України?

Мої компетентності: самоперевірка знань і досягнень

1. Зазначте, яка наука вивчає взаємодію в межах ланцюжка «Природа — Населення — Господарство».

 • А фізична географія
 • Б економічна географія
 • В суспільна географія
 • Г політична географія

2. Установіть відповідність між прізвищами видатних учених-географів та об’єктами їхніх досліджень в Україні.

 • 1 Г. Висоцький
 • 2 Ю. Липа
 • 3 П. Чубинський
 • 4 Г. де Боплан
 • А уперше описав основи української геополітики
 • Б очолював експедицію, яка вивчала ґрунти, рослинність і геологічну будову Полтавщини
 • В був одним із засновників українського географічного народознавства, здійснював етнографічні дослідження; знаний як один із фундаторів Українського географічного товариства
 • Г досліджував питання ґрунтознавства, геоботаніки, фізичної географії та гідрології; є засновником науки про ліс і лісову справу
 • Д першим у світовій історії склав детальну військову карту всієї країни, створив карту території України

3. Установіть відповідність між прізвищем і портретом ученого, який досліджував територію, населення або господарство України.

 • А Ю. Липа
 • Б С. Рудницький
 • В К. Воблий
 • Г П. Чубинський

4. Дайте визначення поняття «фізична географія».

5. Зазначте, що НЕ належить до джерел географічних знань.

 • А географічна карта
 • Б географічна енциклопедія
 • В географічна оболонка
 • Г глобус

6. Розкажіть, хто з науковців заклав основи експериментальних фізико-географічних досліджень на території України.

7. Що вам відомо про сьогодення Українського географічного товариства та участь учнів загальноосвітніх навчальних закладів у його діяльності?

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Схоже

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.