Кількість населення у світі та в Україні

 
 

§ 42. Кількість населення у світі та в Україні

Пригадайте: 1. Яка кількість населення світу? 2. На якому материку проживає найбільше населення?

Як визначають кількість населення у світі та в Україні. Знання про кількість населення та його розміщення надзвичайно важливі для характеристики соціально-економічного розвитку країни. Ці питання вивчає наука демографія.

Чисельність населення — кількісний показник, з якого починається характеристика населення будь-якої території. Основним джерелом даних є перепис населення — збирання демографічних, економічних і соціальних даних, що характеризують кожного жителя країни, з метою отримання відомостей про чисельність і склад населення та його розміщення на території країни.

Матеріали перепису є цінним джерелом інформації про географію населення не тільки країни загалом, а й окремих її регіонів і населених пунктів.

У більшості країн світу переписи населення проводяться раз на 10 років. В Україні останній перепис населення був у 2001 р. На той час у країні проживало 48 млн 457 тис. осіб (0,8 % населення світу). Наступний перепис населення заплановано на 2020 р.

 • За діаграмою (мал. 144) з'ясуйте кількість населення в Україні.

Населення планети росте дуже швидко. На початку XX ст. на Землі проживало понад 1,5 млрд осіб, а через 100 років його кількість зросла до 6 млрд осіб. За даними 2015 р. чисельність населення Землі становить майже 7,3 млрд осіб. Приблизно 60 % жителів Землі проживають у десяти державах: Китаї, Індії, США, Індонезії, Бразилії, Пакистані, Нігерії, Бангладеш, Росії та Японії. Водночас існують малі держави, населення яких не перевищує 1 млн жителів. Це такі держави, як: Ватикан; Сан-Марино; Монако; Ліхтенштейн; Андорра; Антигуа та Барбуда.

 • Позначте на контурній карті країни з найбільшою кількістю населення.

За чисельністю населення Україна посідає п’яте місце серед європейських держав (після Німеччини, Італії, Великої Британії та Франції).

Кількість населення постійно змінюється під впливом як природних, так і соціально-економічних чинників.

 • Проаналізуйте діаграму (мал. 144). У які роки відбулися найбільші зміни в чисельності населення України. Пригадайте з історії, які події на це вплинули.

Природний рух населення. Кількість населення країни залежить як від штучних (голод, репресії, війни, переселення), так і від природних причин. Це природний рух населення, який визначається показниками народжуваності, смертності й природного приросту.

Мал. 144. Кількість населення України (у сучасних кордонах), млн осіб

Природний приріст населення (ПП) — різниця між кількістю народжених і кількістю померлих за певний період (народжуваність (Н) — смертність (С) = ПП). Природний приріст населення може бути додатним і від’ємним.

Народжуваність і смертність населення залежать від різних чинників. Підвищення рівня соціально-економічного розвитку загалом сприяє зменшенню народжуваності. Прагнення до підвищення рівня життя пов’язано з активною участю населення в різноманітній діяльності. Зростання доходів населення залежить від професійної зайнятості. Кар’єрний ріст жінок також не сприяє високій народжуваності. Зменшується народжуваність і в роки економічних криз. Низький природний приріст населення характерний для країн Європи. Тут уже понад два десятиліття спостерігається найнижча у світі народжуваність (Латвія, Болгарія, Росія, Італія, Німеччина), що призводить до швидкого старіння населення. Для України також характерна низька народжуваність і висока смертність, тобто відбувається депопуляція населення (табл. 9). Ріст смертності наприкінці XX — на початку XXI ст. зумовлений складною соціально-економічною та екологічною ситуацією.

Таблиця 9

Народжуваність, смертність і природний приріст (скорочення) населення в 1991-2015 рр. в Україні

Роки

Кількість осіб, тис

Народжені

Померлі

Природний приріст/скорочення (-)

1

2

3

4

1991

630,8

669,9

-39,2

1992

596,8

697,1

-100,3

1993

557,5

741,7

-184,2

1994

521,6

764,7

-243,1

1995

492,9

792,6

-299,7

1996

467,2

776,7

-309,5

1997

442,6

754,2

-311,6

1998

419,2

719,9

-300,7

1999

389,2

739,2

-350,0

2000

385,1

758,1

-373,0

2001

376,5

746,0

-369,5

2002

390,7

754,9

-364,2

2003

408,6

765,4

-356,8

2004

427,3

761,3

-334,0

2005

426,1

782,0

-355,9

2006

460,4

758,1

-297,7

2007

472,7

762,9

-290,2

Продовження табл.

1

2

3

4

2008

510,6

754,5

-243,9

2009

512,5

706,7

-194,2

2010

497,7

698,2

-200,5

2011

502,6

664,6

-162,0

2012

520,7

663,1

-142,4

2013

503,7

662,4

-158,7

2014*

465,9

632,3

-166,4

2015*

411,8

594,8

-183,0

* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастопля та частини зони проведення АТО.

Однак у деяких народів історичні й релігійні традиції багатодітності настільки сильні, що висока народжуваність зберігається навіть за відсутності економічних стимулів. У другій половині XX ст. «демографічний вибух» спостерігається в найбідніших регіонах світу: Азії, Африці та Латинській Америці. Високий природний приріст населення характерний і для країн Близького Сходу, що зумовлено відносною молодістю населення, низькою смертністю та високим рівнем медичного обслуговування.

Показники народжуваності, смертності й природного приросту розраховуються по країні загалом (абсолютні показники) і на 1000 жителів (відносні показники).

Демографічна політика. Динаміка чисельності населення впливає на соціально-економічний стан країни. Демографічна політика держави - комплекс соціальних, економічних, юридичних та інших заходів з метою зміни або підтримання наявних демографічних тенденцій. Вона буває спрямована або на підвищення народжуваності й збільшення чисельності населення, або на зменшення природного приросту в країні. У розвинутих країнах (Франції, Німеччині, Великій Британії, Швеції, Польщі), а також в Україні демографічна політика держави спрямована на підвищення народжуваності. На державному рівні передбачені певні економічні стимули (щомісячна доплата сім’ям із дітьми, пільги батькам-одинакам, підвищення престижу материнства, оплачувана відпустка по догляду за дитиною тощо).

У більшості країн, що розвиваються, демографічна політика спрямована на зниження народжуваності й дитячої смертності. Особливо це актуально для Китаю та Індії. Із 1984 р. Китай проводить активну демографічну політику, яку ілюструє гасло: «Одна родина — одна дитина» (мал. 145). Держава економічно стимулює сім’ї з однією дитиною (набавки до зарплат і пенсій, безкоштовне медичне обслуговування, отримання квартир тощо) і штрафує сім’ї, які народжують двох і більше дітей. У країні найвищий у світі шлюбний вік (для жінок — 22, чоловіків — 24 роки). Як наслідок, за останні 50 років природний приріст населення в країні знизився більш ніж удвічі, збільшилася кількість населення пенсійного віку й різко скоротилася кількість дітей. Тому нині Китай послаблює «політику однієї дитини».

Мал. 145. Сучасна китайська сім’я

Мал. 146. Сучасна українська сім’я

Демографічна політика Індії зорієнтована на родину з двома дітьми. Вона включає медичні заходи й пропагування підвищення рівня життя внаслідок скорочення кількості дітей у родині. За останні 40 років природний приріст населення в країні зменшився втричі.

Проте не всі держави, що розвиваються, проводять демографічну політику. Наприклад, уряди більшості мусульманських держав узагалі заперечують втручання держави в планування сім’ї, оскільки іслам засуджує будь-яке обмеження народжуваності. Через фінансову скруту демографічна політика фактично відсутня в найбідніших країнах Африки.

В Україні демографічна політика спрямована на збільшення народжуваності (мал. 146). Держава виплачує батькам допомогу при народженні дитини. Поки мати доглядає за дитиною (до трьох або до шести років) за нею зберігається робоче місце. Багатодітні родини мають певні пільги. Однак така демографічна політика виявилася малоефективною й поки що не дала бажаних результатів.

Висновки

 • Населення Землі зростає швидкими темпами. Нині на нашій планеті проживає майже 7,3 млрд осіб. Станом на 1 січня 2016 р. в Україні проживає 42,7 млн осіб.
 • Найбільш заселені країни світу — Китай, Індія, США, Індонезія, Бразилія, Пакистан, Нігерія, Бангладеш, Росія та Японія.
 • Для України характерний від’ємний природний приріст населення.
 • З метою регулювання кількості населення країни уряд проводить демографічну політику.

Основні терміни й поняття

Демографічна політика — комплекс соціальних, економічних, юридичних та інших заходів держави задля підтримання чи зміни наявних демографічних тенденцій.

Демографія — наука, що вивчає населення.

Перепис населення — збирання демографічних, економічних і соціальних даних про населення країни.

Природний приріст населення — різниця між кількістю народжених і кількістю померлих за певний період.

Запитання та завдання

 • 1. Як визначають кількість населення на певній території?
 • 2. Назвіть основні чинники, що впливають на кількість населення.
 • 3. Як змінюється кількість населення України на сучасному етапі? Поясніть, чому.
 • 4. Що таке демографічна політика? Яку демографічну політику проводять на сучасному етапі різні країни світу? Наведіть приклади.
 • 5. Використовуючи карти атласу та статистичні дані, з’ясуйте, у яких регіонах України спостерігається позитивний приріст населення. Які чинники на це вплинули?
 • 6. З’ясуйте, скільки населення проживає у вашому населеному пункті.

Дослідження

 • 1. Проведіть соціологічне дослідження у вашому класі: скільки однокласників (однокласниць) — єдина дитина в сім’ї; скільки мають ще брата чи сестру; у скількох сім’ях більше двох дітей. Побудуйте діаграму, узявши за основу отримані дані.
 • 2. Підготуйте інформаційний проект на тему «Дослідження П. Чубинського».

Практична робота 11

Обчислення показників природного та механічного руху населення в різних регіонах України

1. Визначте показник природного приросту населення України в 2014 р. (народжуваність становила 10,8 осіб, а смертність — 14,7 осіб на 1000 жителів).

2. Проаналізуйте, як змінювалися показники природного приросту населення в Україні протягом зазначених у таблиці років. Заповніть таблицю в зошиті і зробіть висновки.

Рік

Народжуваність, на 1 тис. осіб

Смертність, на 1 тис. осіб

Природний приріст населення, %о

1940

28

14,6

1965

15,3

7,6

1991

12,1

12,9

2001

7,7

15,3

2008

11,0

16,3

2014

10,8

14,7

3. Визначте, як змінилася кількість населення в Україні на кінець 2000 р., якщо загальна кількість населення на початку року становила 49 млн осіб, народжуваність 7,9 %о, а смертність - 15 %о.

Це цікаво

 • За прогнозами ООН, у разі збереження нинішніх темпів збільшення населення в 2030 р. у світі налічуватиметься 8,5 млрд, у 2050 р. — 9,7 млрд, у 2100 р. — 11,2 млрд жителів.
 • Аналітики ООН дійшли висновку, що приблизно через сім років Індія випередить Китай за демографічними показниками. Крім того, до 2050 р. населення Індії, Китаю, Індонезії, Нігерії, Пакистану й США досягне позначки 300 млн жителів. Найвищі темпи приросту населення очікуються в Африці.
скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Схоже

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.