Динаміка чисельності населення світу й України

 
 

§ 47. Динаміка чисельності населення світу й України

Пригадайте: 1. Скільки людей проживає у світі? 2. Які материки мають найбільшу і найменшу кількість населення? 3. Які країни у світі та в Європі вирізняються найбільшою кількістю жителів? 4. Скільки людей живе в Україні?

• Наука демографія та демографічні процеси. Населенням називають сукупність людей, які постійно живуть на певній території. Воно є об’єктом вивчення багатьох наук: статистики, соціології, етнографії, географії населення. Питаннями, пов’язаними з кількістю населення та її змінами (динамікою), займається наука демографія. Кількість населення залежить від кількох процесів, які і є об’єктами дослідження демографії.

Насамперед демографія вивчає процеси відтворення населення, тобто зміни поколінь у результаті його природного руху. Природний рух населення характеризується такими показниками, як народжуваність, смертність, природний приріст. Ці показники вимірюються у проміле (%о) або в розрахунку кількості осіб на 1000 жителів (осіб/тис. жителів) за певний період, зазвичай за рік.

Природний приріст - це різниця показників народжуваності та смертності. Його розраховують за формулою:

Природний приріст (%о) = Народжуваність (%о) - Смертність (%о).

Природний приріст може бути додатним і від’ємним. Додатні показники приросту спостерігаються, якщо рівень народжуваності вищий за рівень смертності. Це норма для більшості країн світу. Утім у низці країн Європи відбувається зворотний процес. Там смертність вища, ніж народжуваність, і природний приріст є від’ємним. Це явище має назву депопуляція.

Депопуляція - систематичне зменшення абсолютної чисельності населення країни або території.

Депопуляція спричинюється до того, що кожне наступне покоління чисельно менше за попереднє. При цьому відбувається «старіння нації» - зростання частки людей літнього віку. Це негативно впливає на процеси відтворення, що зрештою призводить до вимирання нації. Таким чином, природний рух населення впливає на його статево-вікову структуру, що визначає забезпеченість країни людьми працездатного віку.

На чисельність населення, крім природного руху, впливає й механічний рух, або міграції - переміщення людей по території зазвичай зі зміною місця перебування назавжди або на певний проміжок часу.

Також демографія вивчає якість населення, що передбачає передусім його можливість самовідтворюватися. Вона характеризується такими основними показниками, як шлюбність, розлучуваність, рівень здоров’я.

Отже, демографія вивчає такі дані про населення, як кількість, природний рух (відтворення) та механічний рух (міграція), статево-вікова структура, тривалість життя, якість населення. Усі ці показники називають демографічними. До провідних завдань демографії належить аналіз сучасного стану, а також короткочасні та довгострокові прогнози щодо динаміки кількості населення у світі або на окремій території.

Демографія (з грец. - народоопис) - наука, що вивчає кількість і якість населення, а також причини, які призводять до їхньої зміни.

Наука демографія виникла у другій половині XIX ст. Одним із засновників українського народознавства був автор тексту Державного гімну України Павло Чубинський (1839-1884). Він очолив експедицію Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, яка вивчала етнографію і статистику України. На основі зібраного матеріалу в 1872-1878 рр. опублікував дослідження у семи книгах «Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край».

Павло Чубинський

Михайло Птуха

Засновником Інституту демографії Академії наук України став видатний демограф, статистик та економіст Михайло Птуха (1884-1961), ім’я якого нині присвоєно цьому закладу. Інститут демографії України створено у 1918 р. У Росії ж подібний заклад почав працювати лише у 1930 р. У 1929 р. Михайла Птуху обрали дійсним членом Міжнародного статистичного інституту. У 1930-х роках ученого кілька разів заарештовували через те, що демографічні дослідження та реальні дані перепису населення в Україні для більшовицького керівництва були небажаними. Воно намагалися приховати наслідки політики Голодомору та репресій. У 1938 р. Інститут демографії було ліквідовано як «шкідливий», а Михайла Птуху перевели у відділ статистики Інституту економіки. Як демограф-практик Птуха розробив схему вивчення демографічних процесів і запропонував методику її реалізації. Його висновки у вивченні шлюбності та смертності населення здобули світове визнання. Важливе значення мають його праці для вивчення наслідків Голодомору 1932-1933 рр. і війни 1941-1945 рр.

• Як визначають кількість населення. Для визначення кількості населення окремої країни проводять переписи. Перші з них відбулися у XVIII ст., хоча існують свідчення про подібні заходи ще у Давньому Римі. У XIX ст. були одержані перші офіційні дані про чисельність населення більшості країн Європи та деяких країн Америки. В африканських і азіатських країнах (крім Індії та Японії) перші переписи населення відбулися тільки після Другої світової війни. У наш час у більшості країн їх проводять раз на 5-10 років. На українських землях перший перепис у сучасному розумінні відбувся у 1897 р. У радянські часи перший загальний перепис був у 1926 р. Дані перепису 1937 р. було засекречено. Значно достовірнішим був перепис 1939 р. А з кінця 50-х років XX ст. переписи проводили раз на 10 років. Єдиний Всеукраїнський перепис населення за часів незалежності відбувся в грудні 2001 р. У період між переписами надають оцінні дані про кількість населення.

• Сучасна кількість населення світу та України. Перші спроби оцінити чисельність населення всього світу були в другій половині XVII ст. Тоді населення Землі ледь сягало 550 млн осіб. А зараз у світі живе понад 7,4 млрд осіб (2016). Населення розміщено вкрай нерівномірно. У перших двох країнах за чисельністю мешканців сконцентровано понад 1/3 усього людства, у перших шести - більше 1/2, а у перших п’ятнадцяти - близько 2/3.

Великі регіони світу заселені неоднаково. 60,5 % населення зосереджено в Азії. Там із першої п'ятнадцятий країн (див. табл. 1) за кількістю мешканців розташовано 9. В останні десятиліття Африка, випереджаючи Європу (де живе 11,2 % населення), вийшла на друге місце: тут тепер проживає майже 14,3 %. Далі йдуть Латинська Америка - 8,5 % та Північна Америка (Англо-Америка) - 5,1 %. Завершують перелік Австралія і Океанія - 0,5 %.

Завдання: Розгляньте діаграму прогнозу розподілу населення між регіонами світу у 2050 р. Порівняйте з сучасними даними (див. мал. 210). Спробуйте пояснити причини прогнозованих змін.

Україна посідає 31-ше місце у світі та 6-те в Європі за чисельністю населення. У нашій країні проживає близько 45 млн осіб, що становить 0,61 % від населення планети.

Мал. 209. Динаміка зростання населення світу

• Як зростало населення Землі. Населення Землі спершу зростало дуже повільними темпами. Цікаво, що 15 тис. років тому на всій планеті було 3 млн осіб - майже стільки, скільки зараз живе в Києві. На початку нашої ери, за різними оцінками, у світі налічувалося 200-250 млн осіб, що втричі менше сучасного населення Європи. За часів Київської Русі у світі проживало близько 350 млн осіб (мал. 209).

Завдання: Спробуйте пояснити, які причини впливали на повільні темпи зростання кількості населення впродовж попередніх багатьох тисячоліть.

Лише у 1820 р. населення Землі досягло 1 млрд осіб. Це було початком «демографічного вибуху».

«Демографічний вибух» - стрімке зростання кількості населення.

В історії людства умовно виділяють два «демографічні вибухи», які мають свої особливості. Перший з них відбувався у XVIII-XIX ст. у розвинутих країнах Західної Європи після так званих промислових революцій.

Завдання: З’ясуйте, як перехід до машинної праці пов’язаний з першим «демографічним вибухом».

Особливо швидке зростання кількості населення світу спостерігалося у XX ст. Протягом минулого століття відбувся другий «демографічний вибух», який триває й донині. Найвищі темпи природного приросту населення в цей час характерні для найбідніших країн, що розвиваються. Народжуваність у них традиційно була і залишається дуже високою. Однак раніше це компенсувалося значною смертністю населення. Тому й природний приріст був невисоким. Після розпаду колоніальних імперій виникло багато незалежних держав в Африці, Азії, Океанії. За рахунок економічних реформ і підняття рівня медичного обслуговування смертність стрімко знизилася, показник природного приросту пішов угору. З «демографічним вибухом» у країнах, що розвиваються, пов’язано чимало соціальних проблем. Так, у них проживає 75 % населення світу, а разом з тим - 90 % усіх неписьменних, голодуючих і безробітних планети. З 70-х років XX ст. спостерігається тенденція поступового сповільнення темпів природного приросту населення Землі. Пік «демографічного вибуху» вже подолали латиноамериканські й азіатські країни, що розвиваються, але на його вершині залишаються країни Африки (див. мал. 210).

У наш час більшість населення світу сконцентровано саме в регіонах прояву «демографічного вибуху». Проте не всім регіонам сучасного світу властиве явище «демографічного вибуху». У Європі поширюється зворотний процес - демографічна криза, тобто значне сповільнення темпів приросту населення.

Мал. 210. Частка регіонів у населенні світу, %

Таблиця 1. Перші п’ятнадцять країн світу за кількістю населення (2016)

Країна

Кількість населення, млн осіб

Частка в населенні Землі, %

Частина світу

1

Китай

1376,8

19,17

Азія

2

Індія

1288,5

17,74

Азія

3

США

323,5

4,45

Північна Америка

4

Індонезія

257,6

3,54

Азія

5

Бразилія

205,7

2,84

Латинська Америка

6

Пакистан

193,5

2,66

Азія

7

Нігерія

182,2

2,51

Африка

8

Бангладеш

160,0

2,20

Азія

9

Росія

146,5

2,02

Азія, Європа

10

Японія

126,6

1,75

Азія

11

Мексика

121,0

1,67

Латинська Америка

12

Філіппіни

102,9

1,42

Азія

13

В’єтнам

91,6

1,26

Азія

14

Єгипет

90,9

1,25

Африка

15

Ефіопія

90,1

1,24

Африка

• Зміна кількості населення в Україні (мал. 211). На думку вчених, населення України, як і всього світу, через численні епідемії, війни, несприятливі природні процеси тривалий час зростало дуже повільно. Так, на початку XIV ст. воно становило близько 4,4 млн осіб, через 200 років - 5,2 млн, а ще через 200 років - 9 млн. На початку XIX ст. в межах сучасної території України налічувалося вже понад 30 млн осіб, а на початку XX ст., перед Першою світовою війною, - 35,2 млн. Протягом XX ст. населення зростало нерівномірно. Через дві світові війни, голодомори, сталінські репресії, депортації, вимушені переїзди людей на загальнорадянські будівництва до Сибіру та Далекого Сходу, освоєння цілинних земель у Казахстані чисельність населення в Україні періодично зменшувалася, а потім знову збільшувалася. Унаслідок усіх цих негативних явищ Україна втратила 35-40 млн осіб. Тобто, якби не ці втрати, нині в нашій державі проживало б удвічі більше людей.

Мал. 211. Зміна кількості населення України у ХХ-ХХІ ст., млн осіб

 

Завдання: Проаналізуйте графік зміни чисельності населення в Україні у першій половині XX ст. Поясніть причини періодичних коливань кількості людей.

Після Другої світової війни населення України зростало аж до 90-х років XX ст. і досягло максимальної позначки 52,2 млн осіб у 1993 р. Відтоді почалося неухильне скорочення. Найбільш стрімкими темпами це відбувалося на межі століть, коли Україна щороку втрачала до півмільйона людей. У наш час тенденція до зменшення зберігається. На ситуацію впливають як спільні для всіх країн Європи, так і притаманні лише Україні чинники. Серед останніх - економічні, соціальні та екологічні чинники. Економічні негаразди пов’язані з глибокою кризою, яку переживає наша країна на шляху переходу від планової до ринкової економіки. Соціальні причини скорочення населення зумовлені недостатнім фінансуванням системи охорони здоров’я, зростанням кількості розлучень, стрімким збільшенням частки людей літнього віку, виїздом із країни людей працездатного віку за кордон. Екологічна ситуація у багатьох регіонах країни залишається складною через значне забруднення навколишнього середовища, аварію на ЧАЕС. Це призводить до зростання рівня захворюваності та смертності.

Перевір себе

 • 1. Що є предметами вивчення науки демографії? Які процеси належать до демографічних?
 • 2. Назвіть імена засновників вітчизняної демографії.
 • 3. Яка нині чисельність населення світу й України?
 • 4. Що таке «демографічний вибух» і демографічна криза? Для яких регіонів світу в наш час характерні ці явища?
 • 5. Які причини нерівномірного зростання населення в Україні у XX ст.? Які нині тенденції має зміна чисельності населення в нашій державі та з яких причин?

Проект для краєзнавця

 • Підготуйте інформацію про зміни кількості населення протягом ХХ-ХХІ ст. у вашій місцевості та поясніть зібрані дані.
скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Схоже

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.