Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля

 
 

§ 53. Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля

 • У довідниках та словниках знайдіть визначення поняття «сталий розвиток».

Раціональне використання природних ресурсів та охорона довкілля. Екологічна ситуація в різних місцевостях держави не є однаковою. У наш час близько 15 % території України — це зони екологічного лиха, де рівень забруднення природного довкілля становить реальну небезпеку для життя людей. Є умовно чисті ділянки та місцевості, де рівень забруднення досить помірний. Це більші частини Харківської, Полтавської, Сумської, Хмельницької, Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. Незабруднені райони є і в інших областях: Закарпатській, Волинській, Рівненській, Одеській, Черкаській, Чернігівській. Чистим з погляду екології є Південний берег Криму. Водночас в Україні багато надзвичайно забруднених міст: Кривий Ріг і Запоріжжя, Маріуполь, Красний Луч, Алчевськ, Горлівка та Стаханов, Бурштин, де діє потужна електростанція, яка за добу спалює 20 тис. т вугілля.

За картою «Загальне забруднення навколишнього сере довища» у шкільному атласі визначте, наскільки забрудненою є територія, на якій Ви мешкаєте.

Щороку 80 тис. га землі поглинається ярами, пиловими бурями, зсувами. Близько 12 тис. га вилучається із сільськогосподарського обігу. Цю територію займають промислові об'єкти, споруди, шляхи тощо. Швидкими темпами деградують унікальні за своєю родючістю ґрунти України.

З невпинним погіршенням екологічної ситуації, забрудненням радіонуклідами довкілля зменшується кількість багатьох видів рослин і тварин. Особливо небезпечною є екологічна ситуація для існування самої людини. Погіршується здоров'я населення, збільшується кількість захворювань, зростає кількість онкологічних захворювань. Чітко простежується залежність між рівнем забруднення довкілля і рівнем захворюваності. У найзабрудненіших містах багато жінок уже не можуть без втручання медицини виношувати і народжувати дітей.

Отже, екологічна ситуація в Україні є кризовою, такою, що стала небезпечною для самого існування нації і держави. Тому потрібно вжити невідкладних заходів, що спрямовані на покращення екологічної ситуації в країні.

Природокористування в умовах сталого розвитку. Зважаючи на кризову екологічну ситуацію, необхідно розробити й реалізувати цілий комплекс конкретних заходів щодо поліпшення природних умов життя людей і ведення господарства. Вони полягають у будівництві очисних споруд, застосуванні нових екологічно безпечних технологій, створенні замкнутих циклів використання води на промислових підприємствах.

Сталий розвиток — це модель економічного зростання, в якій використання ресурсів спрямоване на задоволення потреб людини при збереженні навколишнього середовища так, що ці потреби в розвитку можуть бути задоволені не тільки сучасними, але й майбутніми поколіннями.

Потрібно також мати дуже жорстке екологічне законодавство, яке б дозволяло штрафувати й закривати підприємства, які лише викачують з нашої землі прибутки, а не бережуть її для нащадків.

Ознайомтеся з програмою сталого розвитку України (електронний режим доступу: http://www.esz.org.ua) та обговоріть її в класі.

Велике значення мають розробка і реалізація програм оздоровлення екологічної ситуації в країні. Особливо це стосується Чорнобильської зони та Чорного й Азовського морів.

Одним з напрямків поліпшення екологічної ситуації в Україні є розширення мережі і площ природоохоронних територій: заповідників, природних національних парків, заказників, заповідних урочищ. У цьому наша країна відстає від високорозвинених країн Європи.

Велике значення мають водно-меліоративні заходи щодо боротьби з водною та вітровою ерозією, запобігання пересушуванню та перезволоженню ґрунтів, їх вторинному засоленню.

Необхідно також вдаватися до біологічних заходів боротьби зі шкідниками сільськогосподарських рослин (мал. 142). Зростає значення водо- та лісогосподарських заходів, що спрямовані на захист водойм від забруднення, руйнування берегів, «цвітіння» вод, на регулювання стоку тощо. Слід засаджувати лісами певні території для боротьби з ерозією, селями, пиловими бурями тощо.

Мал. 142. Заходи боротьби зі шкідниками: а) хімічні; б) біологічні

Крім державного, потрібен і громадський контроль екологічної ситуації. В усьому світі він є ефективним і дієвим. Саме громадський контроль при жорсткому екологічному законодавстві став однією з головних складових сталого (стійкого) розвитку людства у ХХІ столітті. Сталий розвиток — це такий напрямок розвитку економіки, яким забезпечується задоволення всебічних потреб теперішнього покоління без завдання шкоди можливостям прийдешніх поколінь забезпечувати свої власні потреби. Високорозвинені країни Заходу вже перейшли до сталого розвитку, всіляко зменшуючи шкідливі викиди у довкілля. Це відбувається передусім шляхом вдосконалення технологічних процесів, використання передових науково-технічних надбань людства для поліпшення екологічного стану довкілля.

Сталим називають розвиток економіки і суспільства, яким забезпечується задоволення всебічних потреб теперішнього покоління без завдання шкоди можливостям прийдешніх поколінь забезпечувати власні потреби.

Кризова екологічна ситуація в Україні є небезпечною для самого існування нації і держави та потребує невідкладних заходів, спрямованих на екологічне оздоровлення в країні.

З метою поліпшення природних умов життя людей і ведення господарства слід будувати очисні споруди, застосовувати нові екологічно безпечні технології, створювати замкнені цикли використання води на промислових підприємствах, запроваджувати жорстке екологічне законодавство.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

 • 1. Що таке сталий розвиток? За яких умов можлива його реалізація?
 • 2. Назвіть та проаналізуйте основні складові комплексу конкретних заходів щодо поліпшення природних умов життя людей і ведення господарства в Україні.
 • 3. Підготуйте повідомлення про основного забруднювача навколишнього природного середовища та найбільший природоохоронний об'єкт Вашої місцевості. Розкажіть про них учням молодших класів Вашої школи.

ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

 • У третинний період, коли в Криму відбувалися горотворні процеси, у єдиному вапняковому масиві відбувся розлом. Під дією води тріщинувата смуга навколо розлому перетворилася на глибокий каньйон довжиною 3 км та глибиною 350 м. Дном каньйону протікає р. Кокозка з чистою прозорою водою, його схили дуже круті, для виходу з нього на масив Ай-Петрі потрібні альпіністський вишкіл і спорядження. Під час дощу вузький каньйон швидко переповнюється водою, тому перебувати там небезпечно.
 • Знайдіть додаткову інформацію про унікальні природні об'єкти на сайті http://7chudes.in.ua/nomination/7-prypodnykh/ — Сім природних чудес України. Поділіться цією інформацією з однокласниками.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ БЕСІДИ

 • 1. Назвіть представників рослинного (тваринного) світу України, які є найбільш поширеними, ендеміками та реліктами.
 • 2. За допомогою карти «Фізико-географічне районування України» в шкільному атласі визначте межі фізико-географічних країн, зон і підзон.
 • 3. Проаналізуйте вплив людини на природу території України за останні 100-200 років. Якими є наслідки цього впливу?
 • 4. Назвіть основні джерела забруднення акваторій Чорного та Азовського морів. Яких заходів необхідно вжити для збереження їх природних багатств?

ПИСЬМОВІ ЗАВДАННЯ

Практична робота 9.

Тема. Складання порівняльної характеристики природних зон України.

Завдання:

 • 1. За допомогою тексту підручника та географічних карт шкільного атласу складіть порівняльну характеристику двох природних зон України (за вибором) і заповніть коротко відповідну таблицю в робочому зошиті:

План характеристики

Природні зони (наприклад)

Зона степів

Зона лісостепів

Географічне положення

Основні форми рельєфу

Клімат

Середня t °С липня

Середня t °С січня

Річна кількість опадів (мм)

Режим випадання опадів

Внутрішні води

Рослинність

Тваринний світ

Діяльність людини

Назвіть 2-3 риси подібності

Назвіть 2-3 риси відмінності

Зона степів

Зона лісостепів

Загальні висновки

Практична робота 10.

Тема. Позначення на контурній карті об'єктів природно-заповідного фонду України.

Завдання:

 • 1. Знайдіть на карті та запишіть у відповідну таблицю в зошиті по 5 об'єктів природно-заповідного фонду України:

Національні природні парки

Біосферні заповідники та їх філії

Природні заповідники та їх філії

1.

 • 2. Позначте та підпишіть їх на контурній карті.

ВИКОРИСТОВУЄМО ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ

 • 1. За даними сайту http://redbook-ua.org/ — Червона книга України підготуйте повідомлення про одну з тварин чи рослин Червоної книги України. Поділіться знайденою інформацією з учнями і ученицями молодших класів школи.
 • 2. За допомогою карт шкільного географічного атласу з'ясуйте основні райони поширення різних типів ґрунтів у межах України. Зробіть висновок про їх географічне розташування та рівень господарського використання. Заповніть відповідну таблицю в зошиті:

Тип ґрунтів

Райони поширення

Тип ґрунтів

Райони поширення

Дерново-підзолисті

Чорноземи звичайні

Сірі лісові

Чорноземи південні

Чорноземи опідзолені та типові

Лучні

ПРАЦЮЄМО В ГРУПІ

1. Проаналізуйте мал. 143-145, та дайте відповіді на такі запитання:

 • 1) Дайте визначення поняття «паводок». Поясніть, чому найбільші паводки характерні для територій, прилеглих до Карпатських гір. Чим це явище небезпечне для місцевого населення?
 • 2) Дайте визначення поняття «снігова лавина». Які області України мають території найвищої небезпеки сходження снігових лавин? В яку пору року і чому це відбувається?
 • 3) Дайте визначення поняття «сель». Які області України мають території найвищої селевої небезпеки? В яку пору року і чому це відбувається? Чим це явище небезпечне для місцевого населення?

Мал. 143.

Мал. 144.

Мал. 145.

2. Об'єднайтеся в групи, проаналізуйте мал. 146 та дайте відповіді на такі запитання:

Мал. 146.

 • 1) Як пов'язані між собою головні причини екологічної кризи в Україні та основні джерела забруднення?
 • 2) Поясніть, як Ви зрозуміли поняття: «інтенсивні процеси урбанізації», «пестициди», «гербіциди», «меліоративні роботи», «антропогенна діяльність».
 • 3) Попросіть Вашого вчителя хімії коротко пояснити Вам значення понять: «миш'як», «селен», «германій», «сірчаний ангідрид», «кадмій», «фенол», «аміак». Поцікавтеся, як усі ці речовини впливають на живі організми.

ПРОВОДИМО НАУКОВИЙ ТВОРЧИЙ ПОШУК

Дослідження 1

«Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання».

Завдання:

1. Скориставшись змістом карти «Ландшафти» шкільного географічного атласу визначте найбільш поширені ландшафти своєї місцевості. Використовуючи матеріали шкільної бібліотеки та опитавши батьків, визначте ступінь їх змін через освоєння і використання в господарській діяльності людини за останні 15-20 років. Зробіть відповідні висновки.

Дослідження 2

«Виявлення ландшафтів у світі, що мають схожість з ландшафтами України»

Завдання:

1. За допомогою політичної карти світу визначте, які ще країни світу (Північної та Південної півкуль Землі) розташовані в тих самих природних зонах, що й Україна.

2. Підготуйте повідомлення про господарське використання ландшафтів у світі, що мають схожість з ландшафтами України на прикладі однієї з визначених Вами країн світу.

Дослідження 3

«Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини»

Завдання:

1. Знайдіть у матеріалах шкільного або місцевого краєзнавчого музею фотографії природи Вашого краю, які зроблено 20-30 років тому.

2. Порівняйте краєвиди знайдених Вами фотографій із сучасними краєвидами. Зробіть відповідні висновки.

ЕЛЕКТРОННА КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Рекомендуємо скористатися матеріалами журналу «Заповідна справа в Україні». Електронний режим доступу: zsu2.tripod.com.

Ознайомтеся з новинами сайту «Сім природних чудес України» (електронний режим доступу: http://7chudes.in.ua/nomination/7-prypodnykh/) та візьміть участь в акції «7 чудес України: історичні міста та містечка», яка стартує у 2016 році.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Схоже

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.