Кількість населення у світі та Україні. Природний рух, міграції, міграційна політика

 
 

§ 54. Кількість населення у світі та Україні. Природний рух, міграції, міграційна політика

 • 1. Яка чисельність «населення» вашого навчального закладу?
 • 2. Як можна схарактеризувати склад цього «населення»?

Кількість населення в Україні та світі. У світі сьогодні живе понад 7,4 млрд осіб, які розподіляються по нашій планеті нерівномірно під впливом природно-кліматичних умов і рівня економічного розвитку різних регіонів світу (мал. 147). Суттєво впливають на ці показники екологічні проблеми і поширення хвороб, особливо СНІДу. Найбільша чисельність населення в Китаї (КНР) та в Індії — відповідно понад 1,37 млрд та 1,32 млрд осіб.

Чинники, що впливають на кількість населення. Процес зміни людських поколінь на Землі триває безперервно.

Унаслідок природного руху населення зростає або зменшується. Природний приріст може бути додатнім, нульовим і від'ємним. Якщо смертність перевищує народжуваність — відбувається депопуляція.

Мал. 147. Динаміка чисельності населення світу

Природний рух населення — співвідношення між кількістю народжених і кількістю померлих на певній території, за певний час (за рік).

Поясніть, за яких умов природний приріст може бути додатнім, нульовим і від'ємним. Зі шкільного курсу біології пригадайте, що таке депопуляція.

У далекому минулому населення Землі зростало повільно. Народжуваність була високою, але високою була і смертність. У другій половині ХХ ст. умови життя людства в цілому поліпшилися. В азійських, латиноамериканських та африканських країнах з їх високою народжуваністю скоротилася смертність. Почалося бурхливе зростання кількості населення. У 1960 р. чисельність населення Землі досягла 3 млрд осіб. Швидкі темпи його зростання дістали назву демографічного вибуху. Проте в середині 1980-х рр. щорічний приріст населення планети знизився майже до 1,5 %.

Які соціально-економічні чинники впливають на зміни чисельності населення?

Згідно з прогнозом ООН до 2050 р. продовжиться зростання населення в країнах Азії, Африки, Південної і Центральної Америки. На середину ХХІ ст. найбільшу кількість населення матиме Індія, друге місце посяде Китай (1,6 млрд осіб), а на третє місце вийде Пакистан і відтіснить на четверте місце США. П'яте місце належатиме Ніґерії.

Знайдіть усі ці країни на політичній карті світу.

Інша доля чекає країни Європи. Майже в половині з них кількість населення істотно зменшиться: у Німеччині — на 17 млн, Італії — на 14 млн, Іспанії — на 8 млн осіб. Найбільші втрати (понад 20 млн осіб) чекають на Росію. Вчені вважають, що це призведе до нового переселення народів (мал. 148). Китайці заселять Сибір, африканці, індійці і пакистанці — Європу, мексиканці — США.

Мал. 148. Біженці в Європі

Спробуйте схематично відобразити ці переселенські потоки в зошиті або контурній карті світу.

До якої ж межі може зрости населення нашої планети? Скільки людей вона може прогодувати? Більшість учених схиляється до думки, що це 10 млрд осіб. Уже зараз доволі чітко простежується перенаселення деяких частин світу. Це викликає так званий популяційний стрес — намагання людей покинути ці території. Розрахунки вчених показують, що максимуму кількість населення Землі досягне у 2075 р. і це число становитиме 9,2 млрд. Після цього чисельність населення почне повільно зменшуватися.

Мал. 149. В Сомалі воюють навіть діти

Якщо подивитися на політичну карту світу і позначити на ній країни, природний приріст населення в яких найвищий (Афганістан, Ірак, Сомалі, Ефіопія), то можна зробити цікавий висновок: що гірше (бідніше) живуть люди, то вищий рівень природного приросту населення. Окрім того, що в цих країнах низький рівень життя, тут ще й постійно точаться війни (мал. 149). Натомість у багатих країнах з високим рівнем життя народжуваність низька і продовжує падати. Чисельність населення Європи зменшується.

Порівняно до схарактеризованої ситуації у різних країнах світу ми спостерігаємо в Україні певну нестандартну ситуацію. А саме, в країні з низьким рівнем життя (у світовому рейтингу за доходами на душу населення за даними МВФ у 2015 році наша країна посідала 133 місце між Узбекистаном та Республікою Конго — 2109$,), народжуваність така ж низька, як у високорозвинених країнах Європи.

Разом із батьками зробіть віртуальний тур до Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» (електронний режим доступу: http://www.memorialholodomor.org.ua). Поділіться враженнями від отриманої інформації з однокласниками і однокласницями.

Чисельність населення України станом на 01.05.2016 р. (за даними index.minfin.com.ua/people/) становила 42,69 млн осіб (без урахування тимчасово окупованих Росією Криму і Севастополя), посівши за цим показником 32-ге місце у світі. Для нашої держави і нації, за найкращих у світі природно-кліматичних умов для життя і господарської діяльності населення, характерний процес депопуляції. Найбільша депопуляція спостерігається в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Донецькій і Луганській областях.

Природний приріст населення є в Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській областях та в Києві. У столиці це пов'язано з тим, що сюди мігрує з усієї країни переважно молоде населення.

За допомогою статистичних даних шкільного географічного атласу заповніть таблицю в зошиті назвами областей з найбільшим та найменшим природним приростом населення. Зробіть висновки:

Область України

Народжуваність

Смертність

Природний приріст населення

Депопуляція — систематичне зменшення абсолютної чисельності населення країни як наслідок звуженого відтворення населення, коли наступні покоління чисельно менші за попередні, тобто, коли смертність перевищує народжуваність, існує висока еміграція та інші обставини, які викликають великі втрати людей, наприклад, війна.

Демографічна та міграційна політика різна в різних країнах світу. Це політика регулювання кількості населення. В одних державах (Китай, Індія тощо) різними методами намагаються зменшити народжуваність. У країнах, де вона низька або взагалі відбувається депопуляція, навпаки намагаються її збільшити.

Здійснюються, наприклад, виплати родинам, які зростають з народженням кожної наступної дитини.

За допомогою додаткових джерел знайдіть інформацію про демографічну політику різних країн світу.

В Україні теж проводять політику стимулювання народжуваності. Адже через процес старіння нації з кожним роком зростає питома вага осіб непрацездатного віку. На плечі молодих людей, яких стає дедалі менше, лягає тягар утримання пенсіонерів. Тому держава зацікавлена в зростанні народжуваності.

Запровадження більших виплат з народження дітей спочатку дало свій ефект — народжуваність в Україні почала зростати. Для сучасної демографічної ситуації в Україні характерні: зменшення народжуваності, збільшення смертності і відсутність природного приросту; старіння населення, збільшення «навантаження» на працездатну його частину; скорочення тривалості життя як чоловіків, так і жінок; погіршення здоров'я нації; інтенсифікація міграційних процесів.

Міграція — переселення населення (викликане економічними та іншими соціально-політичними причинами) з одних держав (регіонів) до інших терміном більше ніж рік.

Еміграція — вимушена чи добровільна зміна місця проживання людей, переселення з країни, де вони народилися і виросли в інші країни з економічних, політичних або релігійних причин.

Імміграція — в'їзд громадян інших держав у країну на довгострокове перебування або постійне проживання, зумовлений економічними, політичними причинами, релігійними чи родинними міркуваннями.

Зростання населення, його нерівномірне розміщення та нерівномірний соціально-економічний розвиток різних частин світу створюють міграційні процеси. Зараз найбільш привабливою для мігрантів є Європа, і перш за все країни ЄС. Практично вся Латинська Америка «скидає» свій популяційний надлишок до США і Канади. Китайці мігрують у Росію і країни Південно-Східної Азії. Індійські вчені переселяються до США.

За допомогою сайту (http://www.nobelprize.org) з'я суйте, науковці яких країн найчастіше стають лауреатами Нобелівської премії та з яких країн вони походять. Чи є серед них народжені в Україні? Зробіть відповідні висновки.

В Україні спостерігаються як інтенсивні внутрішні, так і зовнішні міграції. Це пов'язано з важким соціально-економічним та сучасним політичним становищем держави. Мільйони людей зрушили з місця, шукаючи роботу в інших країнах світу або рятуючи власне життя і життя своїх дітей.

Понад 7,4 млрд осіб, що живуть сьогодні у світі, розподіляються територією планети нерівномірно через природно-кліматичні, екологічні умови, рівень економічного розвитку, поширення хвороб тощо.

Для України характерний процес депопуляції. Країни здійснюють різну демографічну політику щодо регулювання кількості населення. В Україні проводять політику стимулювання народжуваності.

Зростання і нерівномірне розміщення населення та неоднаковий соціально-економічний розвиток різних частин світу стимулюють внутрішні і зовнішні міграційні процеси.

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

 • 1. Назвіть показники кількості населення світу та України, найбільші за кількістю населення країни світу. Як змінюються ці показники?
 • 2. Поясніть, як Ви зрозуміли поняття «природний рух населення», «демографічний вибух», «демографічна криза», «демографічна політика», «еміграція», «імміграція».
 • 3. Схарактеризуйте демографічну ситуацію, що склалася у Вашому регіоні та в різних регіонах України.
 • 4. Покажіть, як показники народжуваності, смертності, природного й механічного руху впливають на чисельність населення країни або одного з регіонів України.
 • 5. Чому найбільш привабливою для мігрантів є Європа, і перш за все країни ЄС?
 • 6. Чи є серед ваших однолітків такі, чії батьки працюють за межами України? Попитайте, чи влаштовує їх те, що вони не можуть постійно спілкуватися зі своїми батьками через таку вимушену трудову міграцію.
скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Схоже

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.