Статево-віковий склад населення світу і України

 
 

§ 42. Статево-віковий склад населення світу і України

• Знайдіть у додаткових джерелах визначення понять «гендерна рівність» і «гендерна нерівність». Чому ці поняття є актуальними?

• Чи знаєте ви, скільки дітей було у ваших прабабусь і прадідусів? У якому віці пішли із життя ваші рідні минулих поколінь?

1. Статева структура населення світу

Статева структура населення — це співвідношення кількості чоловіків і жінок у загальній кількості населення. Вона не однакова в різних регіонах Землі й формується під впливом особливостей, природного руху населення, міграцій, традицій, а також війн (оскільки втрати у війнах особливо значні серед осіб чоловічої статі).

У середньому у світі народжується дещо більше хлопчиків, ніж дівчаток (на 105 хлопчиків 100 дівчаток).

Деяке переважання чоловіків у світі (мал. 42.1) пояснюється їх переважанням у найбільш населених східних і південних регіонах Євразії: у Китаї, Індії (де на 100 жінок припадає майже 108,6 чоловіка), Пакистані та Бангладеш. У перелічених країнах такі пропорції обумовлені місцевими традиціями (про літніх батьків зобов’язані турбуватися переважно сини). У деяких індійських штатах через вибірковість у плануванні родини (засобами сучасної ранньої діагностики статі майбутнього новонародженого) на 100 хлопчиків народжується лише 86 дівчаток. Завдяки міграційній політиці урядів чоловіки переважають також у нафтовидобувних країнах Перської затоки (Кувейті, Бахрейні, Катарі, ОАЕ).

У більшості ж країн світу переважає жіноче населення. Якщо в країнах Західної Європи і Північної Америки різниця в цих показниках є несуттєвою (на 100 жінок припадає 96—97 чоловіків), то в країнах колишнього Радянського Союзу — досить істотною. Наприклад, у Росії на 100 жінок припадає 88 чоловіків.

Спробуйте пояснити причини значного переважання кількості жінок у статево-віковому складі населення колишніх республік СРСР.

2. Вікова структура населення світу та країн із різним типом відтворення

Ви вже знаєте, що в різних країнах вікова структура залежить від типу відтворення населення й демографічної політики.

Статеву й вікову структури населення досить наочно відображають діаграми — статево-вікові піраміди (мал. 42.2, 42.3, 42.4). Розподіл населення за віком відображається на їх вертикальній шкалі (як правило, із поділками через 5 років), а кількість чоловіків і жінок кожної вікової групи (у млн або тис. осіб) у певному масштабі — по горизонтальній шкалі.

«Старіння» населення проявляється в тому, що частка людей віком понад 60 років на 2015 р. у середньому у світі становить 11 %, а у 2050 р. за прогнозом цей показник досягне 18,6%. У країнах, що перебувають на перших фазах демографічного переходу, частка людей старшої вікової групи становила декілька відсотків (в Африці в середньому 6 %). Найменша вона в Об’єднаних Арабських Еміратах (1%). Наприклад, у Японії частка людей віком понад 60 років становить 32%, у Німеччині й Італії — по 27%, у більшості європейських країн, як і в Україні, — близько 22 %, у Північній Америці — 19%.

Мал. 42.1. Статева структура населення світу в 2015 р.

Мал. 42.2. Статево-вікова структура населення світу в 2015 р.

Мал. 42.3. Статево-вікові піраміди населення Афганістану і Туреччини

Мал. 42.4. Схематичні вікові піраміди населення на різних фазах демографічного переходу (див. с. 150 підручника)

Ситуація із часткою дітей (до 15 років) у цих групах країн протилежна. У середньому у світі вона становить 27—28%, у Європі, у тому числі в Україні, — 15—16%, а в найменш розвинених країнах — приблизно 40% від кількості населення.

Таким чином, частка людей працездатного віку (15—60 років) становить у середньому у світі 61—63%. У країнах із високою народжуваністю цей показник менший — 50—55%.

Статеву й вікову структуру населення досить наочно відображають діаграми — статево вікові піраміди. Розподіл населення за віком відображається на їх вертикальній шкалі (як правило, із поділками через п’ять років), а кількість чоловіків і жінок кожної вікової групи (у млн або тис. осіб) у певному масштабі — по горизонтальній шкалі.

Використовуючи мал. 42.3, порівняйте статево-вікові піраміди населення Афганістану і Туреччини. Зробіть висновки.

3. Тривалість життя населення світу й різних країн

Зараз середній вік населення Землі становить близько 30 років, а у 2050 р. він прогнозовано досягне 38 років. Тобто спостерігаємо швидке відносне «старіння» населення світу.

Тривалість життя населення переважно залежить від рівня соціально-економічного розвитку країн і частково — від інших чинників (наприклад традицій). Як і середній вік, середня тривалість життя населення Землі зростає, що зумовлено покращенням харчування, успіхами медицини, дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у побуті.

У розрахунках застосовується термін «середня очікувана тривалість життя» для тих, хто народився в певний рік. Для народжених у 2015 р. на Землі хлопчиків життя в середньому триватиме 69 років, для дівчаток — 73 роки.

У розвинених країнах світу середня очікувана тривалість життя більша. Наприклад, у тих, хто народився в Японії у 2015 р., вона очікується у 86,8 року для жінок і 80,5 року для чоловіків). У 24 країнах і територіях середня тривалість життя всього населення перевищуватиме 80 років (14 із них — європейські).

Мал. 42.5. «Старіння» населення світу

Мал. 42.6. Середня очікувана тривалість життя населення, народженого у 2013 р.

У найменш розвинених країнах, що перебувають на перших стадіях демографічного переходу, тривалість життя іноді на 30—40 років менша, ніж у розвинених країнах. Для народжених у 2013 р. найменшою вона очікується у Сьєрра-Леоне (50 років) та Анголі (52 роки), не набагато більшою — у країнах Південної Африки.

4. Статево-вікова структура і тривалість життя населення в Україні

Зміни вікової структури населення України за більше ніж століття відображено на мал. 42.7.

Більшість населення України на 2014 р. становили жінки — 53,7%. Чоловіків лише 46,3% від усього населення. У середньому на 100 жінок припадає 85 чоловіків. Серед міського населення чоловіки становлять 45,8%, жінки — 54,2%, а серед сільського населення — 47% та 53% відповідно.

Проте в різних вікових групах кількість чоловіків і жінок відрізняється. У дитячому віці переважають хлопчики. У середньому і старшому віці чоловіків стає менше, оскільки серед них вища смертність. Так, у віці 60 років і старше співвідношення жінок і чоловіків становить 2:1, у віці понад 80 років — 3:1.

Статева структура впливає на відтворення населення. Співвідношення чоловіків та жінок віком 20—30 років дуже впливає на народжуваність, тому що в цьому віці укладається більша кількість шлюбів.

Середній вік населення України у 2013 р. становив 40,5 року (міського — 40,4, сільського — 40,7). Помітними є регіональні відмінності у віковій структурі населення. Наймолодше населення в Закарпатській (36,2 року), Рівненській (36,7), Волинській (37,3) областях. У перших двох областях кількість дітей віком до 15 років перевищує кількість осіб, старших за працездатний вік. Найстаріше населення в Чернігівській (середній вік 42,7 року), Донецькій, Сумській (41,7), Луганській (41,6) областях.

Мал. 42.7. Зміни у віковій структурі населення України

Середня очікувана тривалість життя в Україні у 2015 р. становила 71,3 року. Це один із найнижчих показників серед країн Європи. За даними Всесвітньої організації здоров’я середня тривалість життя жінок в Україні на 2014 р. становила 76 роки, а чоловіків — 66 років. Тривалість життя людей в міських поселеннях на три роки більша, ніж у сільських.

Мал. 42.8. Статево-вікові піраміди населення України в різні періоди

ПРАКТИЧНА РОБОТА 12

Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу

1. Порівняйте статево-вікові піраміди на мал. 42.3 та 42.8. Зробіть висновок про належність Афганістану, Туреччини й України до певних фаз демографічного переходу.

2. Проаналізуйте статево-вікові піраміди населення України у різні періоди (мал. 42.8) і зробіть висновки щодо найважливіших змін, які відбулися в статево-віковій структурі населення України від кінця XIX ст. до 2014 р. Які фази демографічного переходу пройшло населення країни?

3. Проаналізуйте статево-вікову піраміду населення України на 2014 р. (мал. 42.8) і дайте відповіді на запитання.

1) Яким чинником зумовлене деяке зростання кількості дітей віком 1—7 років?

2) Чому спостерігалося різке зменшення кількості дітей віком 8—16 років?

3) Яка вікова категорія населення є найчисленнішою і чому?

4) Чому спостерігається спад кількості населення віком 45—50 років?

5) Із якого віку починає переважати жіноче населення? У якому віці й чому спостерігається найбільша диспропорція в кількості жінок і чоловіків?

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Які природні й соціальні чинники зумовили незначне переважання чоловічого населення світу над жіночим? 2. Чому в більшості країн світу кількість жінок більша за кількість чоловіків? 3. Що характеризує статево-вікова піраміда? Як її будують?

4. Порівняйте співвідношення між чоловічим і жіночим населенням в Україні, країнах Європи, Індії і Китаї. 5. Порівняйте співвідношення між людьми різних вікових груп у світі. 6. Які тенденції спостерігаються щодо середнього віку населення й тривалості життя у світі? 7. Які позитивні й негативні наслідки мають зміни статево-вікової структури населення України впродовж століття?

8*. Користуючись додатковою літературою або ресурсами Інтернету, складіть статево-вікову піраміду населення вашої місцевості (населеного пункту, району). Зробіть висновки.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Схоже

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.