Географія 8 клас Пестушко, Уварова, Довгань 2016

 
 

Вступ

§ 1. Що вивчає географія україни

§ 2. Географічні відомості про україну в минулому. Сучасні географічні дослідження

Розділ 1. Географічна карта та робота з нею

Тема 1. Географічна карта

§ 3. Зображення України в картографічних творах

§ 4. Картографічні проекції, способи картографічного зображення. Класифікація карт

§ 5. Навчальні карти та атласи. Національний атлас україни. Електронні карти. Географічні інформаційні системи

Тема 2. Топографічні карти

§ 6. Топографічні карти

§ 7. Читання і практичне використання топографічних карт

§ 8. Плани міст, схеми руху транспорту

Розділ 2. Географічний простір України

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу

§ 9. Політична карта світу. Державний лад. Державний лад в Україні

§ 10. Географічне положення, державна територія та державні кордони України

Тема 2. Формування території України

§ 11. Територіальні зміни меж України. Сучасний адміністративно-територіальний устрій

Тема 3. Україна на карті годинних поясів

§ 12. Міжнародна система відліку часу

§ 13. Час в Україні

Розділ 3. Природні умови і ресурси України

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

§ 14. Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин

§ 15. Геологічна історія Землі. Основні тектонічні структури

§ 16. Геологічна будова. Вплив геологічної будови і тектоніки на діяльність людини

§ 17. Формування рельєфу. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини

§ 18. Корисні копалини україни. Паливні корисні копалини

§ 19. Рудні й нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання і видобутку

§ 20. Мінеральні води та грязі. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси

§ 21. Кліматотвірні чинники: сонячна енергія і підстильна поверхня

§ 22. Кліматотвірні чинники: циркуляція атмосфери

§ 23. Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт зволоження

§ 24. Регіональні відмінності клімату

§ 25. Сезонні погодні умови і явища. Метеорологічна служба. Кліматичні ресурси

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси

§ 26. Поверхневі води. Річкові басейни і системи

§ 27. Живлення і водний режим річок. Річковий стік і річкова долина

§ 28. Озера і лимани. Болота

§ 29. Водосховища та канали. Підземні води

§ 30. Водні ресурси України

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси

§ 31. Умови ґрунтоутворення, структура, ґрунтові горизонти, родючість

§ 32. Основні типи ґрунтів, закономірності їхнього поширення. Ґрунтові ресурси

Тема 5. Рослинність

§ 33. Рослинний покрив україни, закономірності його поширення

Тема 6. Тваринний світ України

§ 34. Різноманітність тваринного світу україни, закономірності його поширення

Тема 7. Ландшафти України

§ 35. Ландшафт як просторово-цілісна система

§ 36. Районування природних ландшафтів

§ 37. Рівнинні ландшафти та їхня різноманітність

§ 38. Природні зони україни. Зона мішаних і широколистих лісів

§ 39. Лісостепова природна зона

§ 40. Степова природна зона

§ 41. Гірські ландшафти Українських карпат

§ 42. Гірські ландшафти Кримських гір

§ 43. Природні умови і ресурси Чорного моря

§ 44. Природні умови і ресурси Азовського моря

Тема 8. Природокористування

§ 45. Природно-ресурсний потенціал України та його використання

§ 46. Основні види забруднення довкілля в Україні. Екологічна ситуація

§ 47. Природно-заповідний фонд україни. Моніторинг навколишнього середовища

Розділ 4. Населення України та світу

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України

§ 48. Кількість населення. Природний рух населення світу та України

§ 49. Статево-віковий склад населення світу та України. Механічний рух населення

§ 50. Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічна політика

Тема 2. Розселення

§ 51. Густота населення у світі та Україні

§ 52. Міські населені пункти в Україні та країнах світу. Міське населення

§ 53. Урбанізація. Міські агломерації. Світові міста

§ 54. Сільські населені пункти в Україні та країнах світу. Сільське населення

Тема 3. Етнійчний склад населення

§ 55. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни

§ 56. Національний склад населення України. Етнічні групи

Тема 4. Релігійний склад населення

§ 57. Світові релігії. Релігійні вірування в Україні

Тема 5. Зайнятість населення у світі й Україні

§ 58. Трудові ресурси. Економічно активне населення

§ 59. Зайнятість населення. Безробіття

Розділ 5. Природа та населення свого адміністративного регіону

Тема 1. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку

§ 60. Географічне положення. Адміністративно-територіальний устрій

Тема 2. Природа регіону

§ 61. Природні умови і ресурси області

§ 62. Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду

Тема 3. Населення регіону

§ 63. Кількість і структура населення. Національний склад

§ 64. Економічно активне населення. Зайнятість населення

Додатки

 

 

 

Шановні юнаки і дівчата!

Вітаємо вас! Минув ще один навчальний рік, а за ним — і швидкоплинне літо. І ось настав час зробити черговий крок у дивовижний світ географи. Ви не новачки в цьому світі. Адже позаду залишилися курси «Загальна географія» та «Материки і океани». Спочатку наша Земля постала перед вами, наче одягнена в різноманітне вбрання - окремі природні оболонки. Ви дізналися про непросте і цікаве «життя» кожної з оболонок, про те, наскільки складними є взаємозв’язки між ними. Поміркуйте знову про роль людини в цих зв’язках і згадайте про бажані й неочікувані зміни природи, якими вона завдячує нам, людям.

Доповнити і поглибити ваші географічні знання, озброїти вас новими фактами допоміг курс географії «Материки і океани». Під час опанування його в багатьох з вас, напевно, неодноразово викликали подив і захоплення різноманітні екзотичні куточки планети. На їхньому тлі природа, що нас оточує, багатьом здається звичайною. Адже все таке знайоме! Принаймні так здається. Тим часом природа рідної країни - це також окремий цілий світ! І надзвичайно цікавий і захопливий. Треба лише вміти не тільки дивитися, а й бачити. У цьому вам і допоможе черговий курс географії «Україна у світі: природа, населення», який починаєте вивчати.

На початку у вас буде нагода повторити і закріпити деякі раніше набуті знання - про географічні методи дослідження і джерела географічних знань, географічні карти тощо. Про це йдеться у вступі і в першому розділі підручника. Водночас ви ознайомитеся із дослідженнями видатних вітчизняних дослідників-географів, завдяки яким, зокрема, з’явився і цей підручник.

У другому розділі підручника йдеться про географічний простір України. З цього розділу ви дізнаєтеся про політичну карту світу, форми правління й адміністративно-територіальний устрій держав світу й України, а до того ж навчитеся порівнювати географічне положення України з іншими країнами світу.

Третій розділ підручника присвячений загальній характеристиці природних умов і природних ресурсів України. Тут відомі оболонки постануть перед вами у новій якості - через призму території нашої держави. І ви дізнаєтеся, наскільки вона різноманітна і цікава з погляду географа. Деякі з природних комплексів України унікальні і потребують нашої охорони, про що і йдеться в заключній темі цього розділу.

Отже, фізична географія України - ціла скарбниця знань, що тісно пов’язані з попередніми курсами географії, а також природознавством та історією нашої держави. Вона посилається на біологічні, екологічні та фізичні закономірності тощо.

Проте природа і України, і планети Земля не лише об’єкт нашого милування і захоплення, а ще й середовище життєдіяльності тих, хто їх населяє. Саме населенню України і світу присвячений четвертий розділ підручника. Опанувавши його, ви дізнаєтеся про чисельність населення світу та України, умітимете характеризувати населення світу і України та її областей, розумітимете суть демографічних процесів і зможете пояснювати демографічну ситуацію, що склалася в різних регіонах світу та України. А ліпше вивчити свій регіон, зокрема його природу й населення, вам допоможе п'ятий розділ підручника.

Для полегшення опанування знаннями з фізичної географії України, так само як і в попередніх наших підручниках з географії, вам пропонуються різноманітні рубрики: «Історія географії», «Наукові дискусії», «Національне надбання». Їхнє призначення - підкреслити, узагальнити і спонукати вас до роздумів, а можливо, й до висунення власних пропозицій з актуальних географічних проблем.

Практичні завдання, що запропоновані в рубриці «Географічний інтерактив», допоможуть вам набути необхідних практичних навичок, «Практичні роботи» - закріпити їх. А перевірити, наскільки це вам вдалося, допоможуть рубрики «Головне» і «Перевіримо свої знання і вміння».

Зауважимо, географія України це не лише одна з навчальних дисциплін, яка розширює ваш світогляд. Вона має й суто практичне значення, оскільки озброює кожного українця знаннями, завдяки яким ми навчаємося не тільки милуватися природними краєвидами, а й цінувати їх. Завдяки яким ми не лише ознайомлюємося з природними багатствами, а й усвідомлюємо потребу в бережливому ставленні до них. Адже природа рідної країни - це середовище нашого з вами життя, яке передали нам у спадок наші пращури. І ми мусимо його зберігати й поліпшувати, щоб так само передати його в належному стані нашим нащадкам.

Ось чому те, що вивчає і чого навчає географія України, необхідне представникам найрізноманітніших професій - економістам і юристам, торговим представникам і водіям, агрономам і військовим, менеджерам і землевпорядникам та ін. Не випадково інформації про природу рідної країни так багато надають уваги газети, радіо і телебачення, її обговорюють парламентарії, урядовці і найвища посадова особа держави - президент.

Отже, все необхідне для чергової географічної подорожі приготоване. Вирушаймо в дорогу! І успіхів вам!

Автори


 

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.