Словник фізичних термінів за 9 клас

 
 

Акомодація - пристосування ока до чіткого бачення предметів, що розміщені на різній відстані від нього.

Активність (А) — основна фізична величина, що характеризує радіоактивне джерело:

Акустика - учення про виникнення, поширення і сприйняття звукових хвиль.

Висота тону визначається частотою коливань. Коливання високої частоти сприймаються як звуки високого тону, коливання низької частоти -як звуки низького тону.

Відбивання світла - явище, коли світло падає на поверхню якого-не-будь тіла і частина його відбивається від поверхні та поширюється у просторі.

Головна оптична вісь - пряма, що проходить через центри сферичних поверхонь, які обмежують лінзу.

Гравітація - явище всесвітнього притягання тіл.

1 грей дорівнює поглинутій дозі, при якій опроміненій речовині масою 1 кг передається енергія йонізуючого випромінювання 1 Дж; 1 Гр = 1 Дж/кг.

Гучність звуку визначається амплітудою коливань тіла, що звучить.

Джерела світла - тіла, які випромінюють світло.

Дисперсія світла - залежність швидкості світла в речовині від частоти проходження світла або довжини хвилі.

Довжина хвилі — відстань між двома найближчими точками, які здійснюють однакові коливання.

Другий закон Ньютона: сила, що діє на тіло, визначається добутком маси тіла і його прискорення, наданого цією силою. 

Еквівалентна доза - поглинута доза, помножена на коефіцієнт K, що відображає здатність випромінювання певного типу чинити дію на тканини організму.

Експозиційна доза - кількісна характеристика у- і рентгенівського випромінювань, яка ґрунтується на їх йонізуючій дії і визначається сумарним електричним зарядом йонів одного знака, утворених в одиниці маси повітря.

Електромагнітна індукція - явище виникнення електричного струму в замкнутому контурі, який або нерухомий у змінному магнітному полі, або переміщується в постійному магнітному полі так, що кількість ліній магнітної індукції, які перетинають площу, обмежену контуром, змінюється.

Електромагнітне поле — особлива форма матерії. Воно існує реально, тобто незалежно від нас, від наших знань про нього. Його можна виявити тільки за допомогою спеціальних приладів.

Енергія зв’язку ядра - найменше значення енергії, яка забезпечує розщеплення ядра на складові частинки.

Закон відбивання світла: промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр, проведений у точку падіння світла, лежать в одній площині. Кут відбивання променя дорівнює куту падіння світла.

Закон всесвітнього тяжіння: сила гравітаційного притягання будь-яких двох частинок прямо пропорційна добутку їх мас і обернено пропорційна квадрату відстані між ними:

Закон заломлення світла: падаючий і заломлений промені лежать в одній площині з перпендикуляром, проведеним до площини поділу двох середовищ у точку падіння світла; залежно від того, з якого середовища в яке переходить промінь, кут заломлення променя може бути більшим або меншим за кут падіння.

Закон збереження імпульсу: геометрична сума імпульсів тіл, що є складовими замкнутої системи, залишається сталою при будь-яких взаємодіях тіл цієї системи між собою.

Закон прямолінійного поширення світла: світло в однорідному оптичному середовищі поширюється прямолінійно.

Заломлення світла - зміна напрямку поширення світла при його переході через межі поділу двох оптично прозорих середовищ.

Збиральна лінза - лінза, яка світлові промені, що падають на неї паралельно її головній оптичній осі, після заломлення збирає на цій осі в одну точку.

Звук - це механічні коливання будь-якої частоти в пружному середовищі.

Зображення предмета - це відтворення виду, форми і кольору предмета світловими променями, що пройшли через оптичну систему лінз, які мають одну загальну оптичну вісь.

Ізотопи - різновиди атомів хімічного елемента, ядра яких містять однакову кількість протонів і неоднакове число нейтронів.

Імпульс сили - векторна фізична величина, яка характеризує дію сили за певний інтервал часу.

Імпульс тіла - векторна фізична величина, яка характеризує рух і визначається добутком маси тіла та його швидкості.

Індукційний струм - електричний струм, що виникає у провідному контурі при зміні магнітного поля через цей контур унаслідок явища електромагнітної індукції.

Інерціальні системи відліку - системи відліку, у яких виконується перший закон Ньютона.

Інерція - явище збереження швидкості тіла за відсутності дії на нього інших тіл.

Інфразвук - коливання, частота яких менша за найнижчу частоту звукових коливань, тобто менша за 16 Гц.


Йонізуюче випромінювання — випромінювання, яке під час взаємодії з речовиною спричиняє йонізацію складових його атомів і молекул, тобто перетворює нейтральні атоми або молекули на йони.

Корона Сонця — частина розжареної сонячної атмосфери.

Ланцюгові ядерні реакції - ядерні реакції, під час яких частинки, що їх спричинюють, утворюються як продукти цих реакцій.

Лінза — прозоре тіло, обмежене двома опуклими або вгнутими прозорими поверхнями, які заломлюють промені світла.

Лінії магнітного поля (магнітні лінії) магніту — уявні замкнені лінії, які виходять з північного полюса магніту і входять у південний, замикаючись усередині магніту.

Лінії магнітного поля струму — замкнені лінії, які оточують провідник зі струмом.

Лупа — оптичний прилад, що є збиральною лінзою, вживаною для розгляду дрібних деталей, погано помітних неозброєним оком.

Магніт - тіло, яке має магнітні властивості.

Магнітна буря - зміна магнітного поля Землі, що виникає в періоди підвищеної сонячної активності.

Мікроскоп — оптичний прилад для розглядання дрібних предметів та їх деталей.

Музичний тон, або просто тон, - звук, створений тілом, що гармонійно коливається.

Нукліди - ядра атомів.

Нуклони - частинки, які входять до складу атомного ядра.

Оптика - учення про світло і світлові явища.

Період піврозпаду - інтервал часу, за який вихідне число радіоактивних ядер у середньому зменшується вдвічі.

Перший закон Ньютона: існують такі системи відліку, відносно яких тіло, що рухається поступально, зберігає свою швидкість сталою, якщо на нього не діють інші тіла (або дії інших тіл компенсуються).

Півтінь - частково освітлений простір, що утворюється навколо тіні на екрані.

Повне внутрішнє відбивання - явище, коли промені світла не виходять із середовища і повністю відбиваються всередину.

Поглинута доза випромінювання (D) - відношення поглинутої дози

енергії Е до маси т опроміненої речовини:

Поділ атомних ядер - особливий вид ядерних реакцій, коли ядро важкого елемента ділиться на дві частини, одночасно випромінюючи два-три нейтрони, у-випромінювання і значну кількість енергії.

Поздовжні хвилі — хвилі, у яких частинки коливаются вздовж напрямку поширення хвилі.

Полюси магніту — місця магніту, де магнітна дія виявляється най-сильнішою.

Поперечні хвилі — хвилі, у яких частинки коливаются в напрямку, перпендикулярному до напрямку їх поширення.

Правило лівої руки: якщо долоню лівої руки розмістити так, щоб чотири випрямлені пальці вказували напрямок струму в провіднику, а лінії

магнітного поля входили в долоню, то відведений під прямим кутом великий палець укаже напрямок сили Ампера, що діє на провідник зі струмом.

Правило правої руки: якщо долоню правої руки розмістити так, щоб у неї входили лінії магнітного поля, а відведений під прямим кутом великий палець указував напрямок руху провідника, то випрямлені чотири пальці руки визначать напрямок індукційного струму в провіднику.

Правило свердлика: якщо напрямок поступального руху свердлика збігається з напрямком струму, то напрямок обертання ручки свердлика збігається з напрямком магнітних ліній.

Приймачі світла - тіла, чутливі до світла.

Прискоренням тіла в його рівноприскореному прямолінійному русі називають векторну фізичну величину, що характеризує зміну швидкості за одиницю часу і визначається відношенням зміни швидкості руху тіла до

інтервалу часу, протягом якого ця зміна відбулася:

Промінь світла - лінія, уздовж якої поширюється світло.

1 рад — доза, при якій опроміненій речовині масою в 1 кг передається енергія 10-2 Дж.

Радіоактивність - явище спонтанного (самочинного) перетворення нестійких ядер одного елемента в ядра іншого елемента, яке супроводжується випромінюванням різних частинок і електромагнітних хвиль.

Реактивний рух - рух, який виникає при відділенні від тіла деякої його частини з певною швидкістю.

1 рентген — така експозиційна доза рентгенівського чи у-випроміню-вання, при якій в 1 см3 сухого повітря

760 мм рт. ст. утворюються йони, які мають заряд кожного знака, що дорівнює 3,34 • 10-10 Кл.


Рентгенівське випромінювання - короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 10 нм до 0,01 нм. В електромагнітному спектрі діапазон частот рентгенівського випромінювання розміщений між ультрафіолетом та у-променями.

Рівноприскорений рух — рух тіла, під час якого його швидкість за будь-які рівні інтервали часу змінюється однаково.

Розсіювальна лінза — лінза, яка світлові промені, що падають на неї паралельно її головній оптичній осі, після заломлення відхиляє від цієї осі.

Телескоп - оптичний прилад для астрономічних досліджень космічних об’єктів.

Термоядерні реакції - реакції синтезу (злиття) легких ядер за дуже високої температури.

Тінь - частина простору за непрозорим предметом, куди не проникає світло.

Точкове джерело світла - джерело світла, розміри якого набагато менші за відстань від джерела світла до екрана.

Третій закон Ньютона: сили, з якими які-небудь два тіла діють одне на одне, завжди рівні за значенням, але протилежні за напрямком.

Ультразвук - коливання, частота яких більша за найвищу частоту звукових коливань, тобто більша за 20 000 Гц.

Фази Місяця - різні форми видимої із Землі частини Місяця.

Феромагнетики - речовини, які значно підсилюють зовнішнє магнітне поле (у сотні й тисячі разів).

Фокус - точка на головній оптичній осі, де збираються світлові промені (або їх продовження), спрямовані на лінзу паралельно головній оптичній осі.

Фокусна відстань лінзи - відстань від фокуса до оптичного центра лінзи.

Фотоапарат - оптичний прилад, за допомогою якого на цифровому пристрої, фотоплівці, фотопластині, фотопапері отримують зображення предмета.

Хвиля - процес поширення коливань у будь-якому середовищі. Хвиля - це зміна стану середовища, яка поширюється в просторі й переносить енергію.

Швидкість радіоактивного розпаду, або активність радіоактивного препарату, - число розпадів, що відбуваються за одиницю часу.

Шкала електромагнітних хвиль - безперервна послідовність частот і довжин хвиль електромагнітних випромінювань.

Шум - сукупність коливань різних частот.

Ядерна енергетика - здійснюване у промислових масштабах перетворення ядерної енергії в інші види (механічну, електричну тощо), які використовують для виробничих і побутових потреб.

Ядерний реактор - пристрій, у якому відбувається керована ланцюгова реакція, що супроводжується виділенням енергії.

Ядерні ланцюгові реакції - ядерні реакції, під час яких частинки, що їх спричинюють, утворюються як продукти цих реакцій.

Ядерні реакції - зміна атомних ядер у результаті їх взаємодії з елементарними частинками або між собою.

Ядерні сили - сили, які утримують частинки в ядрі.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Популярне з Фізики за 9 клас

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.