Виявлення деяких йонів у розчині

 
 

§ 14. Виявлення деяких йонів у розчині

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

 • повторити матеріал про реакції обміну між електролітами в розчині;
 • з'ясувати хімічні способи (якісні реакції) виявлення галогенід-, сульфат-, ортофосфат-, карбонат-іонів у розчині;
 • описувати якісні реакції на зазначені йони;
 • виявляти за допомогою якісних реакцій галогенід-, сульфат-, ортофосфат-, карбонат-іони в розчині, записувати рівняння в молекулярній та йонній формах.

Попрацюйте групами

1. Що спільного в скорочених йонних рівняннях реакцій:

 • а) барій хлориду із сульфатною кислотою;
 • б) натрій сульфату з барій гідроксидом?

2. Для скороченого йонного рівняння реакції

Cr3+ + РО3-4 = СrРО4

складіть два повні йонні та молекулярні рівняння реакцій.

ПОНЯТТЯ ПРО ЯКІСНІ РЕАКЦІЇ. У процесі групової роботи ви ще раз переконалися в тому, що одному скороченому йонному рівнянню реакції може відповідати кілька молекулярних рівнянь. Вам також відомо, що всі кислоти однаково діють на індикатори. Це відбувається тому, що всі кислоти дисоціюють з утворенням лише одного виду катіонів — катіонів Гідрогену Н+.

Подані та інші факти дозволили дослідникам сформулювали поняття про якісні реакції.

Якісні реакції — це реакції, за допомогою яких на основі спостережень за явищами, що їх супроводжують, виявляють (доводять) наявність речовини чи її структурних частинок.

Оскільки кислота та її солі завжди мають у своєму складі однакові йони — аніони кислотного залишку, то можемо передбачити існування речовини чи кількох речовин, які можна використовувати для виявлення цього аніона у складі інших речовин.

СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ХЛОРИД-ІОНІВ Cl-За таблицею розчинності з'ясуємо, що серед речовин, до складу яких входять аніони Хлору, нерозчинною є сіль арґентум(І) хлорид AgCl.

Здійснимо реакцію йонного обміну між арґентум(І) нітратом у розчині й хлоридною кислотою (дослід 1). При зливанні цих розчинів миттєво утворюється білий сирнистий осад. Цим осадом є арґентум(І) хлорид AgCl.

AgNO3 + НСl = AgCl + HNO3

Ag+ + NO3 + Н+ Cl- = AgCl↓ + H+ + Cl-

Ag+ Cl- = AgCl↓ (білий сирнистий осад)

Використаємо для взаємодії з арґентум(І) нітратом розчин цинк хлориду (дослід 2). Як і в першому досліді, миттєво утворюється білий сирнистий осад. Його утворення ілюструють молекулярне та йонні рівняння.

2AgNO3 + ZnCl2 = 2AgCl + Zn(NO3)2

2Ag+ + 2NO-3 + Zn2+ + 2Cl- = AgCl↓ + Zn2+ + 2Cl-

Ag+ + Cl- = AgCl↓

Хоча взаємодіяли з арґентум(І) нітратом різні хлориди, під час обох реакцій відбувалося зв'язування йонів Арґентуму та хлорид-йонів у нерозчинну сполуку арґентум(І) хлорид. Тому в обох дослідах взаємодію речовин відображає одне скорочене йонне рівняння.

Ag+ + Cl- = AgCl↓

Якісна реакція на хлоридну кислоту та її солі — це взаємодія з розчином арґентум(І) нітрату. Одним із продуктів реакції є білий сирнистий осад арґентум(І) хлориду AgCl, що не розчиняється у воді та сильних кислотах (нітратній, сульфатній).

На цьому базується якісне визначення хлорид-аніонів Cl- у розчині.

СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ БРОМІД-ІОНІВ Br- ТА ЙОДИД-ІОНІВ І-. Аніони цих галогенів виявляють у розчині теж за допомогою катіона Арґентуму Ag+, а він, як ми щойно з'ясували, наявний у розчині арґентум(І) нітрату. Реакції описують скороченими йонними рівняннями.

Ag+ + Br- = AgBr↓ (жовто-білий осад)

Ag+ І- = AgI↓ (жовтий осад)

Утворені осади, як і осад арґентум(І) хлориду, також не розчиняються у воді та розчинах сильних кислот.

СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ СУЛЬФАТ-ІОНІВ SO2-4. Якісною реакцією на сульфатну кислоту та сульфати, що перебувають у розчині, є їхня взаємодія з електролітами, що у водному розчині дисоціюють з утворенням катіонів Барію Ba2+. Скористаємося таблицею розчинності та з'ясуємо, що такими електролітами можуть бути барій гідроксид Ва(ОН)2, барій хлорид ВаСl2, барій нітрат Ва(NО3)2.

Ba(OH)2= Ba2+ + 2OH-

BaCl2= Ba2+ + 2Cl-

Ba(NO3)2 = Ba2+ + 2NO-3

Реакція обміну в усіх випадках описуватиметься скороченим йонним рівнянням.

Ba2+ + SO2-4 = BaSO4

За наявності в одному розчині катіонів Барію, а в іншому — сульфат-аніонів відбувається реакція йонного обміну, в ході якої ці йони сполучаються та вилучаються зі сфери реагування у вигляді осаду BaSO4. Цей осад, подібно до осаду AgCl не розчиняється ані у воді, ані в хлоридній чи нітратній кислотах.

СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ КАРБОНАТ-ІОНІВ СО2-3. Карбонати (як розчинні, так і нерозчинні) легко виявити за допомогою будь-якої кислоти, сильнішої за карбонатну. Це можливо тому, що карбонатна кислота — нестійка сполука й при утворенні одразу розпадається на вуглекислий газ і воду. Взаємодію між розчиненим у воді карбонатом і сильнішою за неї кислотою описує скорочене йонне рівняння реакції.

+ + СО2-3 = Н2О + CO2

СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ОРТОФОСФАТ-ІОНІВ. Ортофосфатну кислоту та її середні солі ортофосфати в розчині можна виявити за допомогою розчину арґентум(І) нітрату. Подібно до йодидів утворюється осад жовтого кольору.

3Ag+ + РО3-4 = Ag3PO4↓ (жовтий осад)

Проте на відміну від арґентум(І) йодиду арґентум(І) ортофосфат розчиняється в нітратній кислоті.

Ag3PO4↓ + 3HNO3 = 3AgNO3 + Н3РО4

Попрацюйте групами

1. Способи виявлення бромід-іонів, йодид-іонів, сульфат-іонів, карбонат-іонів, ортофосфат-іонів проілюстровано в параграфі лише скороченими йонними рівняннями. Запропонуйте речовини, між якими можна провести реакцію для виявлення кожного з розглянутих у параграфі аніонів, напишіть молекулярні й повні йонні рівняння цих реакцій.

Хімія — це життя: сторінка природодослідника

Виконайте лабораторні досліди 7-9 та закріпіть набуті знання про якісні реакції з виявлення деяких йонів.

Для виконання дослідів вам знадобляться: розчини солей хлоридної, сульфатної, карбонатної кислот, пробірки та штатив для пробірок.

Виконуючи досліди, дотримуйтеся правил безпеки!

Лабораторний дослід 7

Виявлення хлорид-іонів у розчині

Завдання. Доведіть, що у виданому вам розчині розчиненою речовиною є сіль хлоридної кислоти.

Запишіть результати виконання цього досліду в робочий зошит. Для зручності записів скористайтесь поданою табличною формою.

№ досліду

Речовина і йон, який треба виявити

Речовина і йон, яким проведено виявлення

Спостережувані зміни

Скорочене йонне рівняння

7

8

9

Послідовно виконайте лабораторний дослід 8 з виявлення сульфат-іонів, лабораторний дослід 9 — карбонат-іонів у виданих вам розчинах.

Внесіть результати виконання кожного досліду в таблицю. Складіть повні йонні та молекулярні рівняння проведених дослідів.

ЗАСТОСУВАННЯ ЯКІСНИХ РЕАКЦІЙ. З якісними реакціями мають справу учні та студенти у процесі вивчення хімії. Їх використовують у багатьох наукових дослідженнях з хімії, біології, медицини тощо. Сформувалась і розвивається окрема наукова галузь — аналітична хімія, предметом досліджень якої є якісний аналіз складу речовин і матеріалів. Уміння проводити якісний аналіз внесено до переліку професійних умінь провізорів, експертів з якості харчової продукції та фахівців багатьох інших спеціальностей.

Свідченням важливого значення застосування якісних реакцій для захисту довкілля від забруднення є те, що контроль за якістю води та ґрунту здійснюють з їхнім використанням.

Виконуючи лабораторні досліди, ви вели візуальні спостереження за якісними реакціями. У промисловості чи довкіллі це роблять за допомогою спеціальних приладів, які дозволяють виявляти малі кількості речовин.

Стисло про основне

• Хлорид-, бромід-, йодид-, ортофосфат-іони в розчині виявляють за допомогою йонів Арґентуму Ag+, наявних у розчині арґентум(І) нітрату.

• Виявлення сульфат-іонів у розчині здійснюють за допомогою катіонів Барію Ва2+. Для цього використовують розчини барій гідроксиду, барій нітрату, барій хлориду.

• Виявлення карбонат-іонів у розчині здійснюють за допомогою катіонів Гідрогену Н+. Для цього використовують розчин кислоти, сильнішої за карбонатну.

Працюємо з медійними джерелами

• Дізнайтесь, при підготовці фахівців яких спеціальностей важливою складовою є формування предметної компетентності в якісному аналізі.

• Доберіть інформацію, що доводить важливість проведення якісного аналізу для збереження здоров'я людини.

Знаємо, розуміємо

Укладіть таблицю з виявлення аніонів за допомогою якісних реакцій, про які ви дізналися з параграфа.

Застосовуємо

60. Укажіть речовини, за допомогою яких можна довести якісний склад хлоридної кислоти.

 • А метиловий оранжевий, сульфатна кислота
 • Б нітратна кислота, арґентум(І) нітрат
 • В лакмус, арґентум(І) нітрат
 • Г барій нітрат, натрій сульфат

61. У трьох пробірках без підписів містяться розчини натрій броміду, натрій йодиду, натрій ортофосфату. Запропонуйте спосіб розпізнавання цих речовин.

62*. Розробіть план виявлення у трьох пробірках без підписів розчинів калій хлориду, калій сульфату, калій карбонату.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Популярне з Хімії за 9 клас

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.