Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення та відновлення

 
 

§ 19. Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення та відновлення

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

 • актуалізувати поняття «ступінь окиснення»;
 • удосконалити вміння визначати ступені окиснення елементів за хімічною формулою бінарних сполук та складати формули бінарних сполук за відомими ступенями окиснення хімічних елементів;
 • розрізняти окисно-відновні реакції й такі, що відбуваються без зміни ступеня окиснення хімічних елементів;
 • обґрунтовувати процеси окиснення й відновлення з погляду електронної будови атомів.

Розглянута в параграфі 18 класифікація хімічних реакцій не єдина. Є також класифікація хімічних реакцій за зміною ступеня окиснення елементів під час хімічної реакції.

Ступінь окиснення — це умовний заряд атома, обчислений на основі припущення, що всі хімічні зв'язки в речовині — йонні.

Попрацюйте групами

1. Пригадайте, як обчислюють ступінь окиснення елемента за хімічною формулою сполуки, визначте ступені окиснення елементів за такими формулами: N2, N2O, N2O3, Li3N, NO2, NH3, Mg3N2.

2. Пригадайте правила складання формул бінарних сполук за відомими ступенями окиснення елементів. Користуючись ними, складіть формули зазначених сполук Хлору:

За необхідності скористайтесь поданими правилами, про які ви дізналися у 8 класі.

1. Ступінь окиснення елемента у простій речовині дорівнює нулю.

2. Металічні елементи у сполуках з неметалічними завжди мають позитивний ступінь окиснення.

3. Неметалічні елементи у сполуках з металічними мають завжди негативний ступінь окиснення.

4. Гідроген у сполуках має ступінь окиснення +1 (за винятком бінарних сполук з металічними елементами).

5. Оксиген у сполуках має ступінь окиснення -2 (за винятком сполуки з Флуором OF2, гідроген пероксиду Н2О2 та деяких інших сполук).

6. Величина ступеня окиснення атома у складній речовині здебільшого дорівнює кількості валентних електронів, що взяли участь в утворенні хімічного зв'язку.

7. Алгебраїчна сума ступенів окиснення всіх атомів у сполуці дорівнює нулю.

8. У бінарній сполуці позитивний ступінь окиснення має елемент із меншою електронегативністю.

9. Максимальний позитивний ступінь окиснення елемента здебільшого дорівнює номеру групи в періодичній системі, у якій розташований елемент.

КЛАСИФІКАЦІЯ РЕАКЦІЙ ЗА ЗМІНОЮ СТУПЕНІВ ОКИСНЕННЯ АТОМІВ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПІД ЧАС ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ. За цією ознакою хімічні реакції класифікують на дві групи:

 • реакції, що відбуваються без зміни ступенів окиснення елементів;
 • окисно-відновні реакції (відбувається зміна ступенів окиснення елементів).

Щоб встановити тип реакції за цією ознакою, потрібно визначити ступені окиснення всіх хімічних елементів у формулах реагентів і продуктів реакції та порівняти їх.

Приклад 1. Складемо рівняння хімічної реакції купрум(ІІ) оксиду з хлоридною кислотою, визначимо й напишемо над кожним символом хімічних елементів їхні ступені окиснення.

Порівняємо ступені окиснення однакових хімічних елементів у формулах реагентів і продуктів реакції та дійдемо висновку про відсутність зміни ступенів окиснення елементів у цій реакції. Тобто вона належить до реакцій, що відбуваються без зміни ступеня окиснення.

Приклад 2. Складемо рівняння хімічної реакції алюмінію з хлоридною кислотою та визначимо ступені окиснення всіх хімічних елементів.

Оскільки Алюміній і Гідроген під час реакції змінили ступені окиснення, робимо висновок про те, що ця реакція належить до окисно-відновних.

Окисно-відновні реакції — це реакції, які відбуваються зі зміною ступенів окиснення хімічних елементів.

З'ясуємо, як теорія електронної будови атомів пояснює зміну ступенів окиснення хімічних елементів.

ПРОЦЕСИ ОКИСНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ З ПОГЛЯДУ ЕЛЕКТРОННОЇ БУДОВИ АТОМІВ. Як вам відомо з 8 класу, під час утворення йонного хімічного зв'язку атоми металічних елементів віддають електрони, а неметалічних — приєднують. Унаслідок цього металічний елемент набуває позитивного, а неметалічний — негативного ступеня окиснення. У сполуках з ковалентним полярним зв'язком ступені окиснення хімічних елементів визначають на основі припущення про те, що всі хімічні зв'язки в речовині теж йонні. На основі цього припущення елемент із меншою електронегативністю має позитивний ступінь окиснення, а елемент із більшою електронегативністю — негативний. Тобто зміну ступенів окиснення елементів в окисно-відновних реакціях пояснюють процесами віддачі електронів структурними частинками одних елементів і приєднання їх структурними частинками інших. Ці процеси прийнято відображати записом електронного балансу.

Електронний баланс — це запис, у якому зазначено процеси віддачі та приєднання електронів хімічними елементами під час окисно-відновної реакції.

В електронному балансі зазначають символи хімічних елементів, що змінили ступені окиснення, позначають над кожним ступінь його окиснення до та після реакції, а також зазначають кількість приєднаних чи відданих електронів. Запишемо електронний баланс для хімічної реакції алюмінію з хлоридною кислотою.

З електронного балансу бачимо, що атом Алюмінію (ступінь окиснення 0) віддав 3 електрони й перетворився на частинку (йон) зі ступенем окиснення +3. Два йони Гідрогену зі ступенем окиснення +1 приєднали по одному електрону кожний (у сумі 2 електрони) і перетворилися на атоми зі ступенем окиснення 0, що утворили молекулу водню.

Зверніть увагу на те, що унаслідок віддачі електронів ступінь окиснення елемента збільшився (порівняйте 0 і +3), а внаслідок приєднання — зменшився (порівняйте +1 і 0).

Процес віддачі електронів прийнято називати окисненням, а процес приєднання — відновленням. Під час окиснення ступінь окиснення збільшується, а під час відновлення — зменшується.

Щоб з'ясувати, як в окисно-відновній реакції алюмінію з хлоридною кислотою змінювався електронний склад структурних частинок речовин, запишемо їхні електронні формули до та після реакції.

З електронних формул катіона Алюмінію та молекули водню бачимо, що ці структурні частинки мають завершений зовнішній енергетичний рівень (електронний шар).

Як і всі хімічні реакції, окисно-відновні ніяк не позначаються на будові ядра атома, його складові частинки — протони й нейтрони — в окисно-відновних процесах участі не беруть, їх кількість залишається незмінною. Відбувається лише перехід електронів.

Попрацюйте групами

За поданими схемами визначте, процеси окиснення чи відновлення вони відображають. Для кожної схеми зазначте кількість відданих чи приєднаних електронів.

Стисло про основне

• За класифікаційною ознакою зміна ступенів окиснення атомів хімічних елементів хімічні реакції поділяють на окисно-відновні та реакції, що відбуваються без зміни ступеня окиснення.

• Окисно-відновні реакції супроводжуються зміною ступенів окиснення хімічних елементів.

• За електронною теорією будови атомів зміна ступенів окиснення елементів розглядається як процес переходу електронів від одного елемента (менш електронегативного) до іншого — більш електронегативного.

• Процес окиснення — віддача електронів, процес відновлення — приєднання електронів. Ці процеси взаємозв'язані. Їх представляють у вигляді електронного балансу.

Сторінка ерудита

У кислотних залишках оксигеновмісних кислот ступені окиснення визначають для кожного хімічного елемента. Це зробити легко, оскільки відомо, що ступінь окиснення Оксигену у сполуках дорівнює -2, а Гідроген у сполуках має ступінь окиснення +1.

Визначимо ступінь окиснення Сульфуру в сульфатній кислоті.

Отже, ступінь окиснення Сульфуру в сульфатній кислоті дорівнює +6.

Аналогічно здійснюють визначення ступенів окиснення елементів у формулах солей оксигеновмісних кислот, наприклад калій ортофосфаті.

Потренуйтесь у застосуванні одержаних знань і визначте ступені окиснення елементів у формулах сульфітної кислоти, натрій нітрату, ортофосфатної кислоти, кальцій карбонату.

Знаємо, розуміємо

 • 1. Сформулюйте визначення ступеня окиснення та окисно-відновних реакцій.
 • 2. Назвіть відомі вам правила визначення ступенів окиснення елементів у речовинах.
 • 3. Який процес називають окисненням, а який — відновленням?
 • 4. Як змінюється ступінь окиснення елемента під час: а) віддачі електронів; б) приєднання електронів?

Застосовуємо

78. Визначте ступені окиснення хімічних елементів у речовинах за формулами: О2, ZnO, SO2, NH3, CH4.

79. Складіть рівняння реакцій бромідної кислоти з натрієм і натрій оксидом. Яка з реакцій є окисно-відновною?

80. Складіть рівняння реакції магнію з хлором. Запишіть електронний баланс, зазначте процеси окиснення й відновлення.

81. Оберіть назву структурних частинок атома, зміна кількості яких спричинює зміну ступеня окиснення хімічного елемента.

 • А протони
 • Б електрони
 • В нейтрони

82. Зазначте для кожного випадку кількість відданих чи приєднаних електронів. Які зі схем відображають процес окиснення, а які — відновлення?

83*. Як пояснити з погляду електронної будови атомів, що у двохатомних молекулах простих речовин ступінь окиснення нульовий?

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Популярне з Хімії за 9 клас

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.