Утворення українських політичних партій Галичини

 
 

§ 31. Утворення українських політичних партій Галичини

ЗГАДАЙТЕ 1. Яку українську організацію вважають прообразом політичної парти? 2. Коли виник радикальний рух? 3. Які завдання ставили перед собою його учасники?

1. Іван Франко - «Тарас Шевченко західноукраїнських земель»: видатний письменник, громадський діяч, талановитий організатор і пропагандист у суспільно-політичному русі Прикарпаття. 2. Юліан Бачинський перший серед громадських діячів висунув і обґрунтував ідею здобуття Україною цілковитої політичної незалежності.

1. Виникнення і діяльність Радикальної партії. Розвиваючись по висхідній, національно-визвольний рух досяг нового рівня. Його учасники почали переходити від культурно-просвітницької до політичної діяльності. Вони дійшли висновку про важливість координації своїх зусиль у рамках організації (чи організацій) із чітко визначеною програмою боротьби. Унаслідок цього сформувалися перші в історії України політичні партії.

У 1890 р. завершилося оформлення в політичну партію радикалів. Це була перша українська політична партія - Русько-Українська радикальна (РУРП). Партія прагнула до утвердження соціалізму, демократизації суспільного життя, використання здобутків культури й науки для піднесення національної свідомості й почуття солідарності серед українців. Політичне майбутнє Західної України радикали вбачали в перебудові внутрішнього життя Австро-Угорщини на засадах, як про це зазначалося у програмі, «правдивого автономізму, котрий би бачив силу монархії в якнайкращім культурнім і національнім розвою провінцій і народностей». Одним із засновників і керівників цієї партії був Іван Франко.

2. Проголошення ідеї політичної незалежності України. Питання про автономію як програмну мету РУРП викликало в партії гостру дискусію. Так звані «молодші» радикали (Юліан Бачинський (1870-1940), В’ячеслав Будзиновський (1868—1935), Олександр Колесса (1867-1945) та ін.) висловили незгоду із цим положенням. Кінцевою метою політичної діяльності партії вони вважали державну самостійність України, а автономію у складі перебудованої на федеративних засадах Австро-Угорщини - лише першим етапом на шляху до цієї мети. Ця ідея одержала в партії широку підтримку. У 1895 р. програма РУРП була доповнена окремим пунктом про те, що утвердження соціалістичних ідеалів можливе лише за цілковитої політичної самостійності українського народу. Самостійність - стратегічна мета партії.

Сторінка з брошури «Україна irredenta».

Через рік один з «молодших» радикалів Юліан Бачинський опублікував брошуру «Україна irredenta» («Україна уярмлена»), у якій доводив історичну необхідність здобуття Україною повної політичної незалежності. Ця брошура відіграла важливу роль у розвитку національної самосвідомості й національно-визвольного руху як на західноукраїнських землях, так і на Наддніпрянщині. На підтримку ідеї самостійної України виступив І. Франко.

Поступово ця ідея стала пануючою в західноукраїнському національно-визвольному русі. Усі українські національні партії Західної України в подальшому стояли на самостійницьких позиціях.

3. Утворення Української національної демократичної партії (УНДП). Наприкінці 1890-х років у Галичині відбувалося зближення частини народовців, незадоволених «новоерівськими» компромісами своїх товаришів, з тим крилом радикальної партії, яке дедалі більше відмовлялося від соціалістичної ідеології на користь національної ідеї. За сприяння М. Грушевського, який став шанованим і авторитетним в обох політичних течіях, формування нової партії прискорилося. У 1899 р. було створено Українську національну демократичну партію (УНДП). Ця партія поряд з іншими питаннями ставила й рішучі національні завдання - зміцнення почуття єдності з «російськими українцями», пробудження серед українців Закарпаття того самого національного духу, що й у Галичині та на Буковині. Керівний орган партії - Народний комітет - виступив із закликом до українців боротися за незалежну Україну. УНДП швидко стала найчисельнішою політичною партією на західноукраїнських землях. За вплив на суспільство з нею могла до певної міри змагатися лише РУРП. Фактично в українському русі виникла двопартійна система.

4. Формування Української соціал-демократичної партії (УСДП). Наприкінці XIX ст. у Європі великого поширення набувають соціалістичні ідеї. Однією з найбільших і найавторитетніших у Європі була Австрійська соціал-демократична партія. Її складовою частиною стала соціал-демократична партія Галичини і Сілезії (промисловий район сучасної Польщі), утворена в 1892 р.

Із часом у середовищі австрійської соціал-демократії посилилися настрої на користь перетворення партії на спілку автономних національних організацій. Поляки створили Польську соціал-демократичну партію. Але галицькі українці не ввійшли до неї і разом з лівими радикалами восени 1899 р. оголосили створення Української соціал-демократичної партії (УСДП).

Як і австрійська соціал-демократія, УСДП відмовилася від ідеї диктатури пролетаріату, прагнула досягти соціалізму через реформи, легальні парламентські методи боротьби. Водночас лідери УСДП підкреслювали історичну необхідність побудови в перспективі незалежної соборної української держави, що, у свою чергу, зумовлювало потребу активізації виховної роботи серед українських робітників. У зв’язку із цим виник конфлікт між УСДП та польською соціал-демократією, керівники якої забороняли українським партійцям вести пропагандистську роботу серед галицьких робітників, уважаючи їх у своїй масі поляками.

ВИСНОВКИ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ.

У 90-х роках XIX ст. національно-визвольний рух у Галичині піднявся на якісно новий щабель. Прискорився процес формування політичних партій. У 1890 р. було утворено Русько-українську радикальну партію. У 1899 р. завершилося формування Української національної демократичної і Української соціал-демократичної партій. Національно-визвольний рух став приходити до усвідомлення необхідності боротьби за власну незалежну державу. Еволюцію від автономізму до незалежності прискорила брошура Ю. Бачинського «Україна irredenta» і перехід на самостійницькі позиції Івана Франка.

Перевірте себе

1. Коли виникла перша українська політична партія - РУРП?

2. Розкажіть про еволюцію українського руху в Галичині від автономізту до самостійності.

3. Проаналізуйте обставини утворення УНДП.

4. Охарактеризуйте особливості утворення УСДП.

5. Чи є підстави говорити про переміщення наприкінці XIX ст. центру українського руху з Наддніпрянщини в Галичину?

Документи та матеріали

1. З Програми Русько-Української радикальної партії

Зваживши, що теперішні економічні, політичні і культурні потреби нашого простого народу і інтелігенції такі, що обі наші старші партії - народовська і москалофільська, - при своїх основах і цілях, не в стані заспокоїти тих потреб, - ми, руско-украйінські радикали, порозумівшися приватно в днях 4 і 5 н. ст. жовтня 1890 р., виступаємо от-се яко нова партія під назвою Руско-Украйінська радикальна партія з ось якою програмою:

А. Програма максімальна

1) В справах суспільно-економічних змагаємо до переміни способу продукції згідно зі здобутками наукового соціялізму, т. є. хочемо колектівного устрою праці і колекгівної власности средств продукційних.

2) В справах політичних хочемо повної волі особи, слова, сходин і товариств, печаті і сумління, забезпечення кождій одиниці, без ріжниці пола, як найповнішого впливу на рішане всіх питань політичного життя; автономії громад, повітів, крайів, у справах, котрі тілько йіх дотикають; уділеня каждому народови можности якнайповнішого розвою культурного.

3) В справах культурних стоїмо на грунті позитівної науки, за раціоналізмом в справах віри і реалізмом в штуці, і домагаємося, щоби всі здобутки культури і науки сталися власністю всего народу.

Джерело: Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і матеріали. -Т.1. - Сучасність, 1983. -С.9.

Запитання і завдання

Які відмінності мала радикальна течія в суспільно політичному русі в порівнянні з москвофільською та народовською?

2. Газета галицьких соціал-демократів «Воля» (1 січня 1900 р.) про програмні засади УСДП

Наша програмна ціль ясна. Повна воля політична, самодержавність люду, демократія; перехід землі і фабрик на власність загалу, спільна господарка на користь загалу; визволення люду з темноти, доступ для кожного до науки, до світла...

Боротьба в ім’я ідеалів соціалізму проти гнобителів люду, се також боротьба за визволення національне. «На те, щоби єдність міжнародна пролетаріату розвилась вповні, треба щоби кожен народ був паном у своїй хаті».

...Ми змагаємо до того, щоби цілий народ український виборов собі національну волю та самостійність політичну; наша ціль - вільна держава українського народу, українська республіка.

...Ми далекі від національної ненависті до чужинців; ми є ворогами шовінізму... Любов до нашого народу зливається в нас в одно з любов’ю до всіх визискуваних, неволених і гноблених, до всіх тих, що разом з нами готові йти «на стрічу сонцю золотому»...

Джерело: Українська суспільно-політична думка в 20 столітті.

Документи і матеріали. -Т.1. -С. 55-56.

Запитання і завдання

1. Які завдання ставила, перед собою УСДП у соціально-економічній сфері?

2. Як прагнули розв’язати українські соціал-демократи національне питання? Якою вони бачили Україну в майбутньому?

Запам’ятайте дати

• 1890 - утворена перша українська політична партія (РУРП).

• 1896 - обґрунтування Ю. Бачинським ідеї самостійної Української держави в брошурі «Україна irredenta».

• 1899 - утворення нових політичних партій - УНДіі та УСДП.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Популярне з Історії України за 9 клас

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.