Програмові документи Кирило-Мефодіївського братства

 
 

§ 6. ПРОГРАМОВІ ДОКУМЕНТИ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО БРАТСТВА

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ТА ТВОРЧИХ РОБІТ

Програмні положення Кирило-Мефодіївського братства були викладені у «Книзі буття українського народу» (братчики називали цей текст «Законом Божим»), «Статуті Слов’янського товариства св. Кирила і Мефодія» та «Записці» до нього, яку написав В. Білозерський. «Українська пісня й неписана словесність народу українського натхнули молоді уми в Києві спасенною думкою - видвигнути свою націю із темряви», - писав пізніше Куліш, а в автобіографії додавав: «Християнство та історія слов’ян були їм потрібні для великого подвижництва».

Документи та матеріали

«Книга буття...» - це не теоретичний трактат, а полум’яний історико-політичний маніфест, у якому в поняттях звичного народові релігійного мислення висловлено фактично революційну концепцію визволення від кріпацтва і деспотії та створення федерації слов’янських республік...» - писав дослідник І. Дзюба.

«У свій час це був вираз найпередовіших ідей, хоч іноді і затемнених релігійною фразеологією», - писав учений О. Білецький.

Чи поділяєте ви думки вчених? Доберіть факти, що підтверджують або спростовують ці тези.

1. «Книга буття українського народу»

1. Бог создав світ: небо і землю, і населив усякими тварями, і поставив над усею твар’ю чоловіка,... і постановив, щоб род чоловічеський поділився на коліна і племена, а кожному колінові і племену даровав край жити, щоб кожне коліно і кожне племено шукало Бога, ... і віровали в Його, і любили б Його, і були б усі щасливі.

2. Але род чоловічий забув Бога і оддався дияволу, а кожне племено вимислило собі богів, ...і стали за тих богів биться, і почала земля поливатися кров’ю...

3. І покарав людей справедливий Господь потом, войнами, мором і ... неволею.

4. ...Люди, як поробили собі багато богів, то з тим у купі поробили багато царів, бо яку кожному кутку був свій бог, таку кожному кутку став свій цар, і стали люди биться за своїх царів, і пуще стала земля поливатися кров’ю...

7. І ті царі лукаві побрали з людей таких, що були сильніші, або їм нужніші, і назвали їх панами, а других людей поробили їх невольниками, і умножились на землі горе, біднота і хороба, і нещастя, і незгода.

39. ...Уряд і порядок і правленіе повинні бути на землі: ... але урядник і правитель повинні підлягать закону і сонмищу, ... і недостоїть їм робить те, що задумається, а те, що постановлене, і... достоїть їм жити просто і працювати для общества пильно...

71. І поєдналась Україна з Польщею, ... як єдиний люд слав’янський до другого люду слав’янського, нерозділимо і незмісимо, ... як колись поєднаються всі народи слав’янські поміж собою.

72. І не любила Україна ні царя, ні пана, а скомпонувала собі козацтво... куди кожний пристаючи, був братом других - чи був він преж того паном, чи невольником, аби християнини, і були козаки між собою всі рівні...

76. ...І незабаром були б на Вкраїні усі козаки, усі вільні і рівні, і не мала б Україна над собою ні царя, ні пана, опріч Бога єдиного, і дивлячись на Україну, так би зробилось і в Польщі, а там і у других слав’янських краях.

80. І козацтво стали мучить і нівечить, бо таке рівне братство християнське стояло панам на перешкоді.

95. Лежить в могилі Україна, але не вмерла.

96. Бо голос її, голос, що звав всю Слав’янщину на свободу і братство, розійшовся по світу слав’янському. І одізвався він, той голос України, в Польщі, коли 3 мая постановили Поляки, щоб не було панів, а всі були б рівні...

97. І не допустили Польщу до того і розірвали Польщу, як прежде Україну.

99. Але не пропаде Польща, бо її збудить Україна...

100. І голос України одозвався в Московщині, коли після смерти царя Олександра хотіли прогнати царя і панство і установити Річ Посполитую, і Слав’ян поєднати...

103. Бо голос України не затих. І встане Україна з своєї могили і знову озоветься до всіх братів своїх Слав’ян, і почують крик її, і встане Слав’янщина, і не позостанеться ні царя, ні царевича, ні царівни, ні князя, ні графа, ні герцога, ні сиятельства, ні превосходительства, ні пана, ні боярина, ні крепака, ні холопа - ні в Московщині, ні в Польщі, ні в Україні, ні в Чехії, ні у Хорутан, ні у Сербів, ні у Болгар.

104. І Україна буде неподлеглою Річчю Посполитою в союзі Слав’янськім. Тоді скажуть всі язики, показуючи рукою на те місто, де на карті буде намальована Україна...

Програмовий документ - це документ, у якому викладено основні положення діяльності політичної партії, організації або окремого політичного, державного чи суспільного діяча.

Прочитавши витяг із «Книги буття...», поміркуйте над визначенням історичної місії українців. Висловте своє бачення цієї проблеми. «Таємна організація (Кирило-Мефодїївське товариство) виникла під впливом загострення протистояння в Європі між силами абсолютизму і демократії», - зауважує дослідник О. Бойко. Як ви вважаєте, на чиєму боці братчики? Використовуючи текст, доберіть факти, що підтверджують вашу думку.

2. Статут

а) Товариство має своїми покровителями святих Кирила і Мефодія; знаком своїм приймає кільце або ікону з іменем та зображенням цих святих;

б) воно повинно старатися з’єднати всі слов’янські племена і примиряти їхню ворожість і незгоди навіть за сповіданням віри;

в) кожне плем’я повинно зберігати свою самостійність, мати правління народне, закони і освіту, засновані на християнській вірі, дотримуватися цілковитої рівності між громадянами;

г) усі разом слов’янські племена будуть управлятися загальним слов’янським Собором, який складається з представників усіх племен;

д) Товариство заздалегідь старається викорінити рабство і всіляке приниження нижніх класів, поширювати повсюдно ідеї переважно засобами літератури і виховання юнацтва;

е) усе Товариство і кожний член зобов’язані узгоджувати свої дії з євангельськими правилами любові, покірливості і терпіння, правило ж «Мета освячує засоби» визнати безбожним...

Схарактеризуйте основні положення документа. Поясніть значення вислову «правило... "Мета освячує засоби” визнати безбожним».

У перших рядках пояснювальної «Записки» до статуту Кирило-Мефодіївського товариства В. Білозерський зазначав: «Релігія Христова дала світові новий моральний дух, яким він не був просякнутий до того часу. Спаситель відкрив людству любов, мир і свободу, рівність для всіх і братство народів і нові цілі, які вказані народам для здійснення в них великих ідей людської єдності».

Використовуючи витяг із «Книги буття...», спробуйте пояснити саме таке ставлення братчиків до релігії.

3. Відозва «ДО БРАТІВ-УКРАЇНЦІВ»

Брати українці!

От сю розказу полагаючи перед ваші очі, даєм вам уважити, чи добре воно так буде.

1. Ми приймаємо, що усі слов’яне повинні із собою поєднатися.

2. Але так, щоб кожен народ скомпонував свою Реч Посполиту (республіку) і управлявся несмісимо з другими, так, щоб кожен народ мав свій язик, свою літературу і свою справу общественну. Такії народи по-нашому: москалі, українці, поляки, чехи, словаки, хорутани, іллір[о]-серби і болгари.

3. Щоб був один сейм або рада слов’янська, де б сходились депутати оду всіх Речей Посполитих і там розважали б і порішали такі діла, котрі б належали до цілого союза слов’янського.

4. Щоб в кожній Речі Посполитій був свій правитель, вибраний на года, і над цілим союзом був би правитель, вибраний на года.

5. Щоб в кожній Речі Посполитій була посполита рівність і свобода і станів не було ов[с]і.

6. Щоб приймано депутатами і урядниками не по роду, не по достатку, а по розуму і просвіщенності народним вибором.

7. До того, щоб віра Христова була основою закону, і общественної справи в цілому союзі і в кожній Речі Посполитій.

Отсе вам, братіє українці обох сторон Дніпра, подаєм на увагу, прочитайте пильно, і нехай кожен думає, як до сього дійти і як би лучше воно було. Як багато голов, то багато розумів, кажуть. Коли ви об сім станете думати, то в той час, як прийде пора говорити об сім, вам Господь Бог дарує смисл і уразумєніє.

Що сказано в документі про історичну перспективу слов’янських народів? У чому проявляються релігійні змістові лінії документа?

Шеф жандармів граф Орлов зазначав у своєму листі до Миколи І: «Братство було не більше як вчене марення трьох молодих людей». Проте вивчення творів Т. Шевченка та документів братства діаметрально змінили думку влади.

Які положення з документів братчиків викликали занепокоєння царської влади? Як ви вважаєте, які з положень цих документів мали історичну перспективу, які були утопічними, а які - обмежені історичним часом? Уявіть себе учасниками Кирило-Мефодїївського братства. Складіть свій варіант програмового документа.

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Історичний час

1. Складіть літопис подій 1820-1840-х років. Дайте історичний коментар щодо події, яка мала непересічне історичне значення.

2. За датами встановіть події з історії козацтва: 1792 р.; 1806-1812 рр.; 1828—1829 рр.; 1832-1864 рр.; 1860-ті роки.

Історичний простір

3. Розгляньте фрагмент історичної карти. Який період історії Наддніпрянщини вона охоплює? Дайте загальну характеристику відображеним на карті історичним подіям і процесам.

Історична постать

4. Розгляньте ілюстрацію. Кого на ній зображено? Хто із зазначених історичних осіб міг бути його однодумцем:

Г. Полетика; Д. Бібіков; М. Гулак; Микола І; С. Муравйов-Апостол? Поясніть свій вибір.

Уявіть себе сучасником цього історичного діяча, а також людиною, яка має намір писати мемуари. Про які факти діяльності цієї особи ви насамперед згадали б у своїх спогадах?

5. Визначте, про кого йдеться в наведених цитатах.

А «Одним із перших шанувальників і видавців української народної поезії був нащадок грузинських князів. 1819 р. він опублікував у Петербурзі книжку "Опыт собрания старинных малороссийских песен”. У передмові підкреслювалося, що пісні віддзеркалюють геній і дух народу, чистоту й мораль, які притаманні "малоросам”».

Б «Зближення мене із цією людиною дуже сприяло моєму прагненню до вивчення малоросійської народності, - згадував М. Костомаров. - У цей час від народних малоросійських пісень я перейшов до читання малоросійських творів, яких, як відомо, було в той час дуже мало».

На який етап національно-визвольного руху припадала їхня діяльність? Як це було пов’язано з формуванням національної свідомості українців?

Історичні поняття і терміни

6. Доберіть історичні приклади до поняття «масонство».

7. Які поняття та терміни з перелічених нижче є обов’язковими в розповіді про українське національне відродження: 1) селянство; 2) інтелігенція; 3) промисловий переворот; 4) автономістська ідея; 5) малороси; 6) великороси; 7) братчики; 8) ментальність; 9) український народ; 10) чумак; 11) найманий робітник; 12) територія?

Історичні події та процеси

8. Визначте причини та наслідки.

А Утворення Азовського козацького війська

Б Початку промислового перевороту

В Упровадження інвентарної реформи

9. Розгляньте ілюстрації. Про які події та процеси в Наддніпрянській Україні вони свідчать? Установіть хронологічну послідовність зображених подій.

10. У сучасній історичній науковій думці існують різні оцінки діяльності Кирило-Мефодіївського братства. Ось дві з них:

«Ідеологія Кирило-Мефодіївського братства була синтезою ідеї трьох рухів - українського автономістського, польського демократичного та російського декабристського в Наддніпрянській Україні».

«Масонський вплив на кирило-мефодіївців простежується вже в назві їхньої організації. На кшталт масонської ложі "З’єднані слов’яни”, яка взяла собі назву "Св. Іоанна”, братчики в Києві назвали себе йменням "Св. Кирила та Мефодія”, вбачаючи в ньому символ слов’янського єднання. Єднав кирило-мефодіївців з масонством і наявний у їхній програмі релігійно-містичний елемент. Думається, на світоглядну позицію братчиків певною мірою вплинув традиційний масонський ідеал "свободи, рівності, братерства”, сприйнятий крізь призму тих завдань, які вони ставили перед собою: боротьба проти самодержавства й кріпосництва, за створення союзу вільних і рівноправних слов’янських народів».

Які ще оцінки діяльності братчиків ви визнаєте? Яку з точок зору поділяєте? Поясніть чому

11. Уявіть, що за умов комп’ютерної гри ви маєте змогу опинитися в Одесі за часів існування порто-франко. Розкажіть про повсякденне життя одесита в першій половині XIX ст.

12. Ви - кріпосний селянин, який викупив себе із кріпацтва і став вільною людиною. Якими будуть ваші подальші дії?

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Популярне з Історії України за 9 клас

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.