Словник історичних термінів і понять

 
 

Автономія - самоврядування певної частини держави (населення), що здійснюється в межах, передбачених загальнодержавними законами.

Адміністративно-територіальний устрій - поділ території країни на окремі частини - адміністративно-територіальні одиниці (губернії, провінції, області, округи, повіти), залежно від якого створюються і діють органи державної влади та місцеве самоврядування.

Асиміляція - процес втрати раніше самостійним етносом (народом) чи якоюсь його частиною своєї культури, мови, традицій тощо внаслідок поглинення іншим, зазвичай численнішим, етносом (народом).

Буржуазія - соціальна верства, яка володіє засобами виробництва (предметами і знаряддями праці), використовуючи найману робочу силу.

Геополітика - політична концепція, яка пов’язує політику держави зі співвідношенням географічних чинників (розташування країни, розмір території, наявність природних ресурсів, густота населення).

Громадське товариство - асоціація громадян, об’єднаних на ґрунті суспільних та власних інтересів.

Демографічний бум (вибух) - швидке зростання чисельності населення.

Державна монополія - виключне право держави на виробництво, торгівлю, промисловість тощо.

Еволюція - процес зміни, розвитку, перетворення.

Еліта національна - найбільш підготовлена і згуртована меншість суспільства, його провідна верства, яка усвідомлює цілі, що стоять перед народом (нацією), і скеровує зусилля національної спільноти на їх досягнення.

Еміграція - добровільне чи вимушене переміщення населення з країни постійного проживання в інші країни з економічних, політичних або інших причин.

Етнос - позачасова, позатериторіальна, позадержавна спільнота людей, об’єднана спільним походженням, культурою, мовою, історією, традиціями та звичаями, самосвідомістю та етнонімом (назвою).

Західники - представники одного з напрямів російської громадської думки 1840-х років, що виступали за ліквідацію кріпацтва та необхідність розвитку Росії за західноєвропейським зразком.

Ідентичність - рівнозначність, тотожність, однаковість.

Ідеологія - система політичних, економічних, правових, моральних, естетичних, філософських і релігійних поглядів, що виражають інтереси певних соціальних груп суспільства.

Індустріалізація - процес створення великого машинного виробництва в усіх галузях господарства країни.

Індустріальне (промислове) суспільство - різновид розвинутого суспільства з центральною роллю науково-технічної діяльності, машинним виробництвом, фабричною організацією та дисципліною праці, загальнонаціональним ринком і системою господарства. При переході від аграрно-ремісничого до індустріального суспільства має місце процес демократизації, включаючи процес зменшення спадкових соціальних розбіжностей, руйнацію традиційних станових привілеїв та ієрархій, становлення громадянських прав (юридичних, політичних, соціальних).

Кадровий пролетар - соціальний тип робітника, який був з ранніх років пов’язаний з промисловістю й мав тривалий стаж роботи на виробництві.

Колонія - 1) поселення громадян якоїсь держави поза межами своєї країни; 2) загарбана область або країна.

Консервативна ідея - ідея, що відкидає нововведення і відстоює незмінність чогось (політичного устрою, державного ладу тощо).

Консерватизм - політично-ідеологічна течія, яка прагне поєднати зміни в суспільстві зі збереженням традиційних, перевірених досвідом минулого цінностей, традицій і форм життя суспільства.

Конфедерація - об’єднання держав, що зберігають свою незалежність та об’єднуються тільки заради координації дій з певною метою, переважно - зовнішньополітичною або військовою. Свої завдання здійснює за допомогою спеціальних постійних органів, у яких беруть участь представники держав, що входять до конфедерації.

Конфесія - релігійна спільнота, яка має своє віросповідання і культові товариства, організації, належність до певної релігії.

Кооператив - добровільне об’єднання людей, які на пайових засадах займаються певним видом господарської діяльності.

Коробейник - у Російській імперії - мандрівний торговець, що розносив по селах у коробі дрібний товар.

Линва - канат, товста, дуже міцна мотузка з волокон або дроту.

Лібералізм - політична й ідеологічна течія, яка обстоює свободу, підприємництво, парламентський лад, демократичні права та свободу слова.

Ліберальна демократія - система державного управління, побудована на засадах конституційного ладу.

Менталітет - стійкі структури глибинного рівня колективної та індивідуальної свідомості й підсвідомості, що визначають устремління, нахили, орієнтири людей, у яких виявляються національний характер, загальновизнані цінності, суспільна психологія.

Метрополія - держава, що має колонії.

Меценат - покровитель мистецтва і літератури.

Модернізація - оновлення, осучаснення.

Наддніпрянська Україна (Наддніпрянщина) - умовний термін для позначення тієї частини українських земель, які входили до складу Російської імперії.

Народництво - ідеологія та суспільно-політична течія в Росії. Народництво поєднувало ідеї утопічного бачення світу з вимогами селянства знищити поміщицьке землеволодіння, кріпосництво.

Народність - історична спільнота людей, які мають спільну мову, територію, елементи спільної культури.

Національне відродження - термін, який набув поширення в XIX ст. та слугував для означення процесів, пов’язаних з пробудженням національної свідомості бездержавних народів Європи. Національне відродження в Україні мало кілька етапів, що визначаються вченими як фольклорно-етнографічний (період наукового зацікавлення), культурницький (формування національної свідомості) та політичний (боротьба за незалежність нації).

Нація - соціально-етнічна спільнота людей, яка формується при переході від аграрно-ремісничої до індустріальної цивілізації, на основі спільної території. Нація відрізняється здебільшого внутрішньою згуртованістю, що виявляється у встановленні міцних економічних зв’язків, формуванні єдиної національної мови, розвиткові національної самосвідомості.

Парафія - нижча церковно-адміністративна організація, що об’єднує вірян.

Парафіяльні школи - початкові школи при церковних парафіях.

Поділ влади - принципи розмежування функцій у єдиній системі державної влади з поділом її на законодавчу, виконавчу й судову гілки, які здійснюють свої повноваження кожна самостійно, врівноважуючи одна одну.

Політична партія - політична організація, що виражає інтереси певної соціальної групи (чи груп), об’єднує найбільш активних її представників і прагне досягнення певних цілей та ідеалів.

Політична система суспільства - сукупність державних і недержавних соціально-політичних інститутів, які здійснюють владу, управління справами суспільства, регулювання політичних процесів, взаємовідносин між соціальними групами, націями, державами та забезпечують політичну стабільність і прогресивний розвиток.

Поташ - калієва сіль вугільної кислоти. Застосовувалася як добриво, а також у миловарінні, виробництві скла.

Привілей - перевага, пільга, право, надане законом окремим особам, групам людей або певному станові.

Промисловий переворот - процес у розвитку продуктивних сил суспільства, який уособлює перехід від мануфактурного до машинного виробництва.

Пропінація - примусовий продаж селянам горілки поміщиками.

Радикали - прихильники докорінного, безумовного розв’язання будь-яких питань. Назва представників деяких політичних течій у країнах світу.

Реалізм - метод художнього пізнання, правдивого зображення в мистецтві дійсності. Реалізм у мистецтві досягає істинності відображення в художніх образах явищ природи і суспільства, внутрішнього світу людини.

Реформа - перетворення, яке не знищує основ існуючої структури.

Реформи (аграрні) - державні заходи з перетворення сільського господарства, форм землекористування, характеру земельних відносин.

Романтизм - 1) ідейний і художній рух у культурі кінця XVIII - першої половини XIX ст. В основі романтичного ідеалу - воля творчої особистості, інтерес до національної культури і фольклору, інколи втеча від навколишньої дійсності в ідеалізоване минуле або вимріяне майбутнє; 2) умонастрій, який характеризується ідеалізацією дійсності, мрійливим спогляданням.

Сепаратизм - прагнення до відокремлення, відособлення. У багатонаціональних державах - прагнення національних меншин до відокремлення і утворення самостійної держави.

Синдикат - один з видів монополій, особливістю якого є угода про спільний збут товарів. Синдикат обмежує торговельну самостійність підприємств. Диктуючи ціни і умови продажу, синдикат перетворює торговців на своїх агентів.

Слов’янофіли - представники одного з напрямів російської громадської думки XIX ст. Стверджували особливий шлях історичного розвитку Росії, який принципово відрізнявся від розвитку західноєвропейських держав. Самобутність Російської імперії вбачали, насамперед, в існуванні селянської общини та православ’ї.

Соборність - рух за возз’єднання нації, народів, котрі з певних історичних причин були роз’єднані.

Стани - соціально-правові групи, кожна з яких вирізнялася юридичним статусом, певними правами та обов’язками в суспільстві.

Суверенітет - політична незалежність держави, що полягає в її праві самостійно розв’язувати свої внутрішні і зовнішні проблеми без втручання в них будь-якої держави. Суверенітет є необхідною політичною і юридичною ознакою держави.

Суспільно-політичний рух - рух, учасники якого висувають ідеї тих чи інших змін в організації життя суспільства і спрямовують свою діяльність на досягнення цих змін.

Толерантність - терпимість до чужих думок і вірувань.

Традиція - звичай, порядок, правила поведінки, які переходять з покоління в покоління.

«Українська ідея» - першим цей термін ужив П. Куліш, позначаючи ним усвідомлення, розуміння людьми приналежності до свого народу, його культури і віри.

«Українське питання» - своєрідна концепція, яка не лише констатувала наявність геополітично значущої етноісторичної спільноти людей - українського народу з його мовою, звичаями, віросповіданням, мистецтвом, територією, національною свідомістю, виробничими традиціями, а й моделювала його дії, спрямовані на відродження власної держави.

Унітарна держава - держава, територія якої, на відміну від федерації, не має у своєму складі федеративних державних утворень (штатів, земель тощо), а поділяється на адміністративно-територіальні одиниці. Найважливішою ознакою унітарної держави є те, що в ній функціонують єдині для всієї держави системи права, організації та побудови органів влади.

Урбанізація - історичний процес зростання ролі міст в економічному і культурному житті суспільства; процес зосередження промисловості й населення в містах, переважно великих.

Фабрика - промислове підприємство, засноване на використанні системи машин; форма великого машинного виробництва.

Федерація - форма державного устрою; союзна держава, що складається з ряду держав або державних утворень, кожне з яких, поряд із загальнодержавними, має власні законодавчі, виконавчі й судові органи.

Філантропія - благодійність, допомога нужденним.

Фургонник - візник фургона, дрібний торговець, який розвозить і продає товар з фургона.

Шарварки - державна повинність кріпаків щодо будівництва й ремонту шляхів.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

Популярне з Історії України за 9 клас

Добавити коментар

Автору дуже потрібно знати, чи Вам допоміг даний матеріал?!

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
оновити, якщо не видно коду

Коментарів 0


Ми створили сайт TEXTBOOKS з метою розміщення матеріалів (шкільних підручників) Міністерства Освіти України, для покращення освітнього процесу учнів у школах та вузах України.
Онлайн перегляд шкільного матеріалу допоможе Вам знайти якісну відповідь на поставлені питання вчителя.
Використовуйте Наш ресур для підготовки до ЗНО 2021, адже у нас присутні підготовчі курси з математики, української мови та літератури, англіської мови та історії України.